Regeringen vill skydda mer skog

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en rad satsningar. Bland annat ska äganderätten stärkas vid skydd av skog genom att frivilligheten ska vara grunden för myndigheternas arbete. Foto: Per Eriksson

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen omfattande satsningar som ska skydda värdefull natur, främja skogsnäringen, öka människors möjlighet att vistas i naturen och skapa jobb inom den gröna sektorn.

Enligt regeringen har man ambition att så kallade skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar.

I Sveriges sammanhängande fjällnära skogar har mycket höga naturvärden och i ett EU-perspektiv unika värden, med stor betydelse för biologisk mångfald och andra ekosystem som anses vara värdefulla.

Regeringen föreslår nu en stor satsning för skydd av värdefull natur. I detta ingår också möjlighet till ersättning till markägare för skydd av fjällnära skog. Enligt förslaget innebär det att medlen för skydd av värdefull natur förstärks med totalt 2,39 miljarder kronor under nästa år. Enligt regeringen ger det Naturvårdsverket och länsstyrelserna möjlighet att besluta om naturreservat och ge markägare ersättning.

Regeringen föreslår satsningar på en tydlig skogspolitik för biologisk mångfald, en växande cirkulär bioekonomi, minskad klimatpåverkan och klimatanpassning för att bidra till skogspolitikens jämlika mål om produktion och miljö.

Regeringen anser att äganderätten ska stärkas vid formellt skydd av skog genom att frivilligheten ska vara grunden för myndigheternas arbete. I satningen ingår även att nya och utvecklade skydds- och ersättningsformer tas fram samt tydliga förutsättningar för brukande och bevarande.

Satsningen är på 810 miljoner kronor per år till och med 2027, för åtgärder som kopplas till vissa av Skogsutredningens förslag och för Skogsstyrelsens arbete med avverkningstillstånd i fjällnära skog. Regeringen föreslår  även att markägare ska få ekonomisk ersättning för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning som de har rätt till.

Skogsutredningen har i sitt betänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen lämnat en rad förslag som remissbehandlats och är under beredning i Regeringskansliet.

Enligt regeringen har man för avsikt att lämna en proposition till riksdagen i frågan. 

I Sverige finns mer än 5 000 naturreservat, många viktiga för biologisk mångfald, friluftsliv och turism. Områdena behöver förvaltas och skötas för att bevara växt- och djurliv, och för att främja friluftsliv

Naturreservat finns över hela landet och arbetet med att sköta naturreservaten uppges skapa sysselsättning. Regeringen föreslår en treårig satsning på
100 miljoner kronor per år under 2022–2024. 

Regeringen gör även en satsningen för att skapa naturnära jobb riktade mot unga och föreslår en tvåårig satsning om 20 miljoner kronor per år 2022–2023.

© Anläggningsvärden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se