Priset på skogsmark ökar

Fastighetsmäklaren Ludvig & Co  har summerat försäljningarna under första halvåret 2020. Statistiken visar att priset på skogsmark i genomsnitt har stigit med 2,5 procent över hela landet under det första halvåret. Detta trots Coronapandemin och en generell osäkerhet i marknaden.

– Vi ser en fortsatt bra utveckling gällande prisbilden under första halvåret 2020 trots att Coronapandemin har slagit hårt mot hela Sveriges ekonomi och skogsbranschen ser en nedgång i efterfrågan. Både prisbild och köparintresse ligger på något högre nivåer än innan krisen. Vi har sett ett tydligt ökat intresse för att köpa skog och mark i spåren av Corona. Säljarna däremot har varit mer försiktiga och de som varit på gång att sälja har ”suttit stilla i båten” medan intressenterna samlats kring de något färre fastigheter som bjudits ut, ofta till höga priser, berättar Per Skargren, Segmentschef Skog & Lantbruk Ludvig & Co.

Den aktuella statistiken visar att skogsmarkspriserna har stigit med 5,1 procent norra regionen och med 6,9 procent i den mellersta regionen. Priset har sjunkit i södra regionen med 2,7 procent men räknat per hektar (ha) har priset stigit liksom i den norra och mellersta. För tre miljoner kronor kan man i snitt köpa 100 ha i norra regionen, 43 ha i mellersta regionen och 26 ha i södra regionen.

– Vi ser en generell prisuppgång över landet men prisskillnaden är stor. I norr är det ofta långa transportavstånd då det avverkade virket ska transporteras till sågverk och massabruk, vilket också påverkar priset genom något högre kostnader. Under våren har vi sett ett ökat intresse av att vilja flytta från stan till landet och bosätta sig på skogsfastigheten, kanske som en effekt av smittspridningen. I bland annat Jämtland vittnar våra mäklare att den trenden varit stark och där ser vi även en stark prisökning, säger Janne Nilsson tf. Chefsmäklare Ludvig & Co.

Precis som tidigare år visar sig att de som redan äger skog önskar utöka sin areal. 74 % av köparna under 2020 var skogsägare sedan tidigare, en ökning med 9 % jämfört med 2019.

-Detta visar vilken framtidstro det finns på skogen hos skogsägarna. De stabila skogsmarkpriserna skapar dessutom intresse från banksektorn att erbjuda kapital för att finansiera köp av skogsmark. Med dagens låga ränta finns fortsatt stort intresse för att köpa och äga skog, menar Per Skargren.

Att investera i skog har över tid visat sig vara intressant. I snitt har den totala prisnivån ökat utöver löpande avkastning från avverkning med 11 procent under de senaste 5 åren och nya prisrekord har visats flera år i rad, så även i år.

– Intresset för skogsmark förväntas stå sig väl även under hösten, den som funderar på att sälja skogsfastigheten kan även framöver räkna med att få bra betalt. Vår prognos för hösten är en stabil prisnivå per skogskubikmeter i nivå med vårens priser, säger Per Skargren.

Ludvig & Co:s bedömning är att marknaden för skogs- och lantbruksfastigheter håller en fortsatt stabil prisnivå. Tillgången till kapital är god trots krisen och låga räntor borgar för en god efterfrågan. Oron på finansmarknaden förväntas vara kvar ett tag till vilket ökar intresset för att investera i skog och mark samt att intresset för att flytta ut på landet har fått en nytändning.

@ Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se