Nya klimatkrav för anläggningsjobb

Enligt upphandlingsmyndigheten står bygg- och marksektorn för stora kilmatutsläpp. Därför tar man fram verktyg för offentliga beställare som ska minska utsläppen. Foto: Per Eriksson.

Enligt upphandlings-myndigheten står inköpskategorin bygg, fastighet och mark för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp.

Upphandlingsmyndigheten publicerar nu klimatkrav som kan användas av kommuner, regioner och statliga aktörer vid upphandling av entreprenader samt vid projektering av vägar och andra anläggningsprojekt. Det hårdaste kravet innebär en halvering av klimatpåverkan.

Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys visar att klimatpåverkan till följd av offentliga inköp under 2019 uppgick till 23,5 miljoner ton Koldioxidekvivalenter* (Co2-e). Inköpskategorin bygg, fastighet och mark står för 9,2 miljoner ton CO2-e. 2019 avsåg 36 procent av alla annonserade upphandlingar bygg- och anläggningsarbete.

– Klimatpåverkan från anläggningssektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd. Nu finns klimatkrav som kan användas när entreprenader och konsulter för större anläggningsprojekt upphandlas, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Enligt ett pressmeddelande från Upphandlingsmyndigheten är syftet med hållbarhetskriterierna att det ska bli enklare att ställa krav som leder till minskad klimatpåverkan vid såväl projektering som själva byggandet. 

För tidiga skeden i byggprocessen finns krav på att upphandlad konsult ska ta fram handlingsplaner för arbetet med att minska påverkan på klimatet.

Förslag på hur beräkningar ska göras så att beställaren kan se om klimatbelastningen har minskat eller ökat jämfört med upphandling utan krav på klimatpåverkan, finns i upphandlingsstödet.

Kraven på en procentuell minskning av klimatpåverkan finns på tre nivåer och följer Trafikverket som sedan tidigare ställer klimatkrav vid byggande av infrastruktur. Ambitionsnivån på minskad klimatpåverkan är förhållandevis blygsam på basnivå, 15 procent. Största utmaningen finns på spjutspetsnivån där minskningen är 50 procent. På avancerad nivå är kravet på minskad klimatpåverkan 30 procent.

I de nya kraven finns även förslag på vad en handlingsplan för klimatarbetet bör innehålla. Detta för att kunna sätta en lägsta nivå för de åtgärder som görs av entreprenörerna. Kraven är också anpassade efter var i byggprocessen som beställaren är. Behöver man upphandla en konsult för tidiga skeden i byggprocessen eller projekteringen kommer det finnas krav anpassade till det och är det en totalentreprenad eller utförandeentreprenad som ska upphandlas finns krav anpassade till det.

Klimatkraven är en del av arbetet med ett regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten genomför tillsammans med Boverket för att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter. 

* Koldioxidekvivalenter, förkortat ”CO2-e”, är ett mått på utsläppen av växthusgaser. Olika växthusgaser bidra olika mycket till växthuseffekten. Med begreppet ”CO2-e” får man ett gemensamt mått för alla olika utsläpp av växthusgaser och deras inverkan på klimatet.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se