Ny remissrunda om nya byggregler

Arbetet med översynen av Boverkets byggregler går in i sin slutliga fas. Boverket har skickat ut sex nya remisser till nya föreskrifter. Syftet med översynen är att skapa ett tydligare regelverk som bidrar till ökad effektivitet i byggandet.

– De nya reglerna tydliggör även rollfördelningen mellan staten och samhällsbyggnadssektorn. Boverket ska ansvara för att förtydliga kraven i lag och förordning, medan branschen har ansvar för att ta fram lösningar som uppfyller kraven och metoder för att verifiera dem, säger Anette Löfgren, uppdragsägare för projektet på Boverket.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023. 

De nya författningarna beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Äldre regler ska enligt förslag till övergångsbestämmelser få tillämpas under en ettårsperiod därefter, dvs. till och med den 30 juni 2025.

Boverket arbetar med att ta fram vägledningar som kommer finnas på Boverkets webbplats när de nya författningarna träder i kraft. Det kommer finnas en vägledning för respektive område som ska göra det lättare för den aktör som ska använda sig av en regel att förstå hur den ska tolkas.

Eftersom syftet med förändringen av byggreglerna är att byggbranschens aktörer ska ges större möjlighet att ta fram effektiva lösningar, kommer Boverkets vägledningar inte kunna ge svar på allt, utan branschen kommer behöva arbeta fram egna vägledningar.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se