Nu öppnas delar av vägnätet för 74-tonslastbilar

1 juli öppnas delar av vägnätet för 74-tons lastbilar. Fotograf: Peter Kirillov
1 juli öppnas delar av vägnätet för 74-tons lastbilar. Foto: Peter Kirillov
Vägnätet med bärighetsklass BK4 kommer från den 1 juli i ett första skede att omfatta cirka 11 800 kilometer statlig väg, vilket motsvarar cirka 12 procent av vägnätet. BK4-vägnätet utökas successivt i dialog med näringslivet.

Den nya bärighetsklassen, BK4, effektiviserar industrins godstransporter, bidra till klimatmålen och stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. BK4-vägnätet kommer att utökas successivt och i dialog med näringslivet, för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt. Enligt bärighetssatsningen i den nationella planen kommer 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för tunga transporter att vara öppna för BK4 år 2029. Det motsvarar 40–50 procent av samtliga statliga vägar.

– Eftersom man kan köra tyngre lastbilar krävs det färre fordon för att transportera samma mängd gods och därmed blir det miljömässiga och transportekonomiska vinster. På sikt blir det även en kapacitetsvinst på grund av det blir färre lastbilar då befintlig infrastruktur utnyttjas effektivare, säger Kenneth Natanaelsson, strategisk planerare på Trafikverket.

Trafikverket har en vision om att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 i framtiden. Det kommer att krävas en hel del förstärkningsarbeten för att kunna upplåta en större del av vägnätet för BK4, eftersom cirka tio procent av de statliga vägarna och cirka 900 broar behöver förstärkas för att klara belastningen.

Fakta bärighetsklasser
Bärighetsklass, BK, används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.

  • BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar.
  • BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
  • BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
  • BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. Från sommaren 2018.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se