Minskad omsättning för Sveaskog

070-7742137

Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2020 uppgick till 1 120 miljoner kronor  (1 483), vilket är 24 procent lägre än för motsvarande period föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 850 miljoner kronor.

Nettoomsättningen minskade med åtta procent till 6 597 miljoner kronor (7 209). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt nio procent och de totala leveransvolymerna minskade med en procent. 

Det operativa rörelseresultatet minskade med 24 procent och uppgick till 1 120 miljoner kronor (1 483). Resultatförsämringen förklaras främst av lägre priser och ökade kostnader för skogs- och naturvård samt vägar, men har delvis kompenserats av högre leveranser från egen skog. Leveranser från externt anskaffad skogsråvara har minskat. 

Resultatet för året uppgick till 10 867 miljoner kronor (1 558), motsvarande 91,78 kronor (13,16) per aktie, vilket främst är relaterat till en positiv resultateffekt om netto cirka 9,5 miljarder kronor från ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar.

Kommentar från Sveaskogs vd och koncernchef Per Matses:

– En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjönk under 2019 och trenden fortsatte in i 2020. I genomsnitt var priserna nio procent lägre jämfört med föregående år.  

– Skogsstyrelsens årliga inventering av naturvårdshänsyn visar att 97 (98) procent av Sveaskogs avverkningar skett utan stor miljöpåverkan. I beräkningen bedöms parametrarna lämnade hänsynsytor, sparade naturvärdesträd och undvikande av markskador vid avverkning.    

– Den slutliga inventeringen av skador från granbarkborren år 2020 visar på närmare 8 miljoner kubikmeter skadat virke, vilket gör 2020 till nytt rekordår i Sverige. Angreppen var under 2018 störst i Götaland, men tyngdpunkten har successivt flyttat sig norrut och vi ser nu de största skadorna i Svealand. Inom Sveaskog gör vi flera akuta insatser för att minska skadeverkningarna och medverkar i utvecklingen av förebyggande åtgärder. 

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se