Ingen ersättning för granbarkborreskador intill skyddad skog

Bekämpningen av granbarkborre behöver fokuserar mer på samarbete menar Naturvårdsverket.

Samarbete mellan förvaltare av skyddad natur och markägare tillsammans med att åtgärder genomförs parallelt i skyddad skog och privata skogar är avgörande för att bekämpningen av granbarkboren ska bli effektiv. Det menar Naturvårdsverket som nyligen redovisat sitt uppdrag till regeringen.

– Naturvårdsverket har med stöd av Skogsstyrelsen utrett om statens ansvar i arbetet med att bekämpa granbarkborren behöver förtydligas och om det finns behov av ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborren i skyddad natur. Att se över om enskilda markägare ska kompenseras när granbarkborren kan ha spridit sig från skyddade områden har också ingått i Naturvårdsverkets uppdrag.

Myndighetens bedömning är att det inte är motiverat att inrätta en särsklid hantering för att ersätta enskilda markägare vid skada på egendom orsakad av granbarkborre som kan ha spridit sig från formellt skyddade områden.

– Det är svårt att utforma en ersättningsmodell som blir transparent och rättssäker om den ska bygga på fastställda samband. Dessutom pågår domstolsärenden där frågan om möjlighet till ersättning genom skadestånd prövas. Införandet av en ersättningsmodell med likartat syfte skulle riskera att bli ett parallellt regelverk till skadeståndsrätten, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturavdelningen på Naturvårdsverket.        

De som förvaltar natur behöver göra vad de kan för att förhindra spridning till omkringliggande skog, om dessa åtgärder samtidigt är motiverade utifrån reservatets syfte. En aktiv roll i dialoger med berörda markägare behövs för att se vilka åtgärder som är möjliga att göra. Förvaltare kan också ska skapa beredskap för att hantera dessa situationer innan de uppstår.

Ett fortsatt arbete med samverkan mellan naturvårdens och skogsbrukets olika aktörer behöver också bidra till att roller och ansvar förtydligas. Naturvårdsverket bedömer inte att det finns skäl att föreslå ändringar i det formella mandatet som länsstyrelserna eller Skogsstyrelsen har för att vidta åtgärder i skyddade områden. Mandatet är begränsat till syftet med skyddet och bör fortsatt vara det. 

Enligt Naturvårdsverket bidrar generellt den skyddade naturen till en väldigt liten del av spridningen av granbarkborren i landskapet. Forskningen ger tydligt stöd för det. Samtidigt kan skyddade områden ha en påverkan lokalt på samma sätt som det kan påverka att andra grannfastigheter inte upparbetar sin skadade skog. 

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se