Högt förtroende för skogsentreprenörerna

_DSF1727

Skogforsk har kartlagt hur beställarna av skogstjänster ser på entreprenadbranschen. Där finns en tro på framtiden, men också insikter om risker och utmaningar – insikter som delas av skogsentreprenörerna själva.

I det stora hela uppfattar beställarna branschen med positiva förtecken. Samtidigt pekar rapporten på många utvecklingsområden – hos bägge parter.

– Entreprenörerna ses som yrkesskickliga, lojala och duktiga problemlösare. När det gäller ekonomin uppger beställarna att det finns stora skillnader mellan de olika entreprenörerna, skriver Skogforsk i en rapport.

Dålig ekonomi är vanligt, trots att det enligt beställarna finns förutsättningar för bra lönsamhet. Att det finns stora variationer i ekonomin bekräftas också av en annan ny Skogforsk-studie, som visar att var femte skogsentreprenadföretag redovisar en vinstmarginal på över 15 procent, medan en tredjedel visar röda siffror.

Genom att stärka samverkan mellan parterna och utveckla företagandet tror beställarna att man kan nå ett effektivare och mera uthålligt entreprenadskogsbruk. De anser att en sådan utveckling redan har påbörjats med krav på tätare dialog och förbättrat samarbete mellan beställare och utförare.

Ett annat område som ses som viktigt är att integrera entreprenörerna i försörjningskedjan – både vertikalt och horisontellt.

Beställarnas åsikter i rapporten stöds i huvudsak av organisationen Skogsentreprenörernas svar.

Men de påpekar också att det är svårt att starta ett nytt entreprenadföretag inom skogsbruket, eftersom det krävs stora investeringar och specifika kunskaper, samtidigt som det kan vara svårt att attrahera arbetskraft utanför branschen.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se