Hastighetshöjande åtgärder på järnvägssträcka i Sollefteå

Svevia fortsätter att på uppdrag av Trafikverket att förbättra sträckan mellan Västeraspby och Långsele. Kontraktet är värt cirka 12 miljoner och ska färdigställas nästa sommar.

På uppdrag av Trafikverket fortsätter Svevia att förbättra sträckan mellan Västeraspby och Långsele. I uppdraget ingår att genom schakt och sprängning av berg förbättra sikten på järnvägssträckan samt åtgärdsarbeten på vägar som ligger i anslutning till järnvägsspåret.

Järnvägssträckan mellan Västeraspby och Långsele binder ihop Stambanan och Ådalsbanan och Botniabanan. Under 2023 har Svevia utfört säkerhetshöjande arbete på sträckan genom att anlägga tryckbankar längs sträckan. Det nya uppdraget syftar till hastighetshöjande åtgärder.

– Sträckan går genom kuperad terräng och vårt uppdrag är att röja, schakta och spränga bort berg där sikten är skymd för tågföraren. De här åtgärderna tillsammans med vårt tidigare uppdrag är en del av flera åtgärder som Trafikverket gör på sträckan för att höja standarden och säkerheten, säger Peter Pålsson, entreprenadchef på Svevia.

I anslutning till järnvägssträckan som passerar genom flera mindre samhällen finns även ett vägnät som utgör en del av satsningen.

– Vi förbättrar vägsträckor med nytt material, säkrar avvattning och byter ut vägtrummor. Vid obevakade plankorsningar, där väg och järnväg korsar varandra, röjs vegetationen bort för bättre sikt för både trafikanter och tågförare. Vi ska även bygga om några av vägarna, räta upp dem så de inte går gent över spåren och knyta ihop fastigheter som tidigare haft egna vägar till olika plankorsningar, säger Peter Pålsson.

Området har dålig bärighet och därför planeras delar av projektet att utföras när marken har fått tjäle. Kontraktet är värt cirka 12 miljoner och ska färdigställas sommaren 2024.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se