Ersättning för fjällnära skog ökar kraftigt

Under fjolåret betalade Skogsstyrelsen ut 309 miljoner kronor i ersättningar till markägare som fått avslag på begäran om avverkning i fjällnära skog på grund av höga naturvärden. Det är en ökning med 25 procent jämfört med året innan. Samtidigt var den samlade arealen som det bildades formellt skydd för, den lägsta sedan 1998.

Sedan 2020 har Skogsstyrelsen betalat ut intrångsersättning till skogsägare som nekats tillstånd att avverka i fjällnära områden. Detta på grund av att domstolsprövning gett markägarna rätt till det.

2020 var det enbart enstaka intrångsersättningar som betalades ut till följd av nekade avverkningstillstånd, men det efterföljande åren ökade mängde utbetalningar kraftigt till följd av att den ökning av avverkningsansökningar som då skickades till Skogsstyrelsen. Året därpå betalades 72 miljoner kronor ut i intrångsersättning, 2022 var det 248 miljoner kronor och inder fjolåret betalades 309 miljoner kronor ut till markägare som inte fått tillstånd att avverka. Antalet ersättningsärenden har ökat från 110 stycken under 2022 till 188 ärenden 2023.

Totalt har intrångsersättning betalats ut till följd av nekat tillstånd till avverkning på 16.700 hektar skogsmark i den fjällnära regionen under åren 2020 till 2023. Den största ökningen var mellan 2021 och 2022 då arealen som blev intrångsersatt ökade med nästan 300 procent.

Den största delen av den areal som fått intrångsersättning i fjällen fram till 2023 ligger i Västerbottens (62 procent) och Jämtlands län (36 procent). Resterande 2 procent är fördelat mellan länen Dalarna och Norrbotten.

Under 2023 tillkom 810 hektar biotopskydd och 210 hektar naturvårdsavtal. Sammantaget var detta den lägsta nivån nybildning av Skogsstyrelsens formella skydd sedan 1998. Det är också femte året i rad där mindre än 1 500 hektar blir formellt skyddad. Åren med störst nybildning var under 2002 till 2005 då cirka 6.000 hektar per år blev formellt skyddade.

– De som har nekats tillstånd till avverkning har rätt till ersättning och där arbetar vi så snabbt vi kan för att hantera ärendena. Om det behövs mer medel för att ersätta skogsägare för nekad avverkning i fjällnära, så kommer vi att i god tid begära mer pengar för det, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se