Starkt resultat på osäker marknad för LKAB

Foto: G. Rúnar Gudmundsson / Alm & ME
Foto: G. Rúnar Gudmundsson / Alm & ME

Med en stabil produktion och gynnsamma marknadsvillkor ökade LKAB rörelseresultatet såväl för kvartalet som helåret trots lägre leveranser. Marknaden fortsätter dock att präglas av osäkerhet skriver den statliga gruvjätten i en kommentar till bokslutskommunikén.

Omsättningen för helåret 2019 ökade till 31 260 (25 892) miljoner kronor och rörelseresultatet stärktes till 11 788 (6 869) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 72 procent. Resultatförbättringen beror i huvudsak på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs. Lägre försäljning har bidragit negativt. Det operativa kassaflödet för helåret ökade till 6 981 (3 386) miljoner kronor. Förbättringen beror främst på det starkare resultatet och lägre investeringsutbetalningar. Högre utbetalningar för samhällsomvandling påverkade negativt. Årets resultat uppgick till 10 173 (5 274) miljoner kronor och styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 6 104 (3 164) miljoner kronor.

För det fjärde kvartalet ökade omsättningen till 6 947 (6 911) miljoner kronor och rörelseresultatet ökade till 2 047 (1 900) miljoner kronor. Resultatförbättringen är främst ett resultat av en starkare dollarkurs och lägre kostnader för avsättningar för samhällsomvandling. Lägre priser för högförädlade järnmalmsprodukter och lägre leveransvolymer under kvartalet påverkade negativt.

 

Det globala spotpriset på järnmalm nådde en högsta nivå kring 125 dollar/ton under sommaren. Nivåerna föll sedan kraftigt då efterfrågan från stålindustrin dämpades. Mot slutet av fjärde kvartalet steg priserna igen och vid utgången av året uppgick priset till 92 dollar/ton.

Under kvartalet uppgick det genomsnittliga spotpriset på järnmalm till 89 (72) dollar/ton. Pelletspremierna sjönk ytterligare och var på en lägre nivå än fjärde kvartalet föregående år.

– Den förändring vi sett under året i efterfrågan har inneburit att vi delvis fått styra om våra volymer till nya kunder och marknader. En omställning vi lyckats väl med. På helåret landar vi dock på något lägre leveransvolymer jämfört med tidigare år, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Produktionen har under året varit relativt stabil, i synnerhet under tredje och fjärde kvartalet. I början på året påverkades produktionen dock negativt av mindre driftstörningar i pelletsverken i Kiruna samt omfattande underhållsarbeten i pelletsverket i Svappavaara. Trots detta tangerar LKAB produktionsrekordet från 2017 om 27,2 miljoner ton på årsbasis.

Parallellt med förbättringsarbeten inom befintlig struktur arbetar LKAB intensivt med framtidsfrågorna. Tillsammans med kunder och leverantörer pågår det långsiktiga arbetet med utveckling av processer och teknik för en fossilfri stålproduktion och en automatiserad och hållbar gruvbrytning.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: