Transtema sätter dotterbolag i konkurs

transtema

Transtema Groups helägda dotterbolag Transtema Infrastructure AB (”TIAB”, fd Copiad Telecom AB) har genomfört byggnation av fibernät på entreprenad för i huvudsak en stor kund. Bolaget har stora utestående fordringar som inte har reglerats, vilket har lett till att TIAB kommit på obestånd. Därför måste TIAB nu ansöka om konkurs.

Transtema har även beslutat att avveckla affärsområdet Infrastructure som omfattar TIAB, Andersson & Jansäter Entreprenad AB och Nordlund Entreprenad AB. Verksamheten inom affärsområdet har i huvudsak bestått av entreprenad- och schaktarbeten. Totalt berörs 17 tjänster av nedläggningen.

Förhandlingar om reglering av fordringarna har inte lett till de resultat och betalningar som TIAB förväntat sig. Till övervägande del så är fordringarna äldre och rör fibernät som sedan flera år är tagna i drift och där kunden har fulla intäkter från sina slutkunder.

Det är tyvärr ett branschproblem att slutbetalningar uteblir från nätägare i  fiberentreprenader, vilket drabbar de bolag som utfört arbetet som står med stora kostnader men inga intäkter, Magnus Johansson, koncernchef Transtema Group.

– TIAB har drabbats av likviditetsbrist på grund av att vår kund orättfärdigt håller inne på betalningar för utfört arbete. Det är tyvärr ett branschproblem att slutbetalningar uteblir från nätägare i  fiberentreprenader, vilket drabbar de bolag som utfört arbetet som står med stora kostnader men inga intäkter, säger Magnus Johansson, koncernchef Transtema Group.

Åtgärderna är gjorda i samråd med koncernens bank. Avveckling av affärsområdet Infrastructure samt andra omstruktureringskostnader beräknas ge negativa engångseffekter på koncernens resultat med cirka 70 miljoner kronor i nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar och cirka 50 miljoner kronor i reservationer av övriga kostnader. Dessa engångseffekter bedöms endast ha marginell likviditetspåverkan. Effekten kommer redovisas i koncernens rapport för tredje kvartalet 2019.

– Det är beklagligt att anställda och fordringsägare drabbas och jag förstår att det kan uppstå både frågor och oro. Därför kommer vi lägga mycket energi på information och tillsammans med konkursförvaltaren kommer vi att göra allt för att stötta under processen, säger Magnus Johansson.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

swecon-8webb