Taxonomin: Svensk skog kan klassas som icke hållbar

Nu har EU-kommisionen presenterat sitt förslag till regelverk för hållbara investeringar. Det är viktigt att det utformas på ett sätt som inte riskerar utestänga och strypa utvecklingen inom svenskt skogsbruk.

Det menar Landshypotek Bank som samtidigt välkomnar att vi i EU får ett gemensamt system för klassificering av gröna investeringar.

– Det är välkommet att vi i EU får ett gemensamt klassificeringssystem för gröna investeringar att förhålla oss till. Stora förändringar vad gäller många andra sektorer tycks också ha gjorts i det slutliga förslaget. De förändringar som gjorts inom skogsområdet är dock främst kosmetiska, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Den så kallade taxonomin är en del av EU.s gröna giv och tanken är att den ska vara vägledande för finansmarknadens gröna investeringar. Detta på en finansmarknad där investerarna allt mer söker sig till det som anses vara hållbart. EU vill styra investeringarna till det som nu kommer klassa som grönt enligt taxonomin.

– Stora förändringar vad gäller många andra sektorer tycks också ha gjorts i det slutliga förslaget. De förändringar som gjorts inom skogsområdet är dock främst kosmetiska, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

– Det blir en stor utmaning att få med det svenska hållbara skogsbruket bland det som investerarna kan se som grönt för investeringar enligt taxonomin, inte minst på grund av enorma rapporteringskrav och Kommissionens grundsyn på skogsbruket, menar Martin Kihlberg.

Om taxonomin blir vägledande på det sätt som nu är tänkt kan det resultera i att investeringar som gynnar innovationer i de svenska skogarna inte blir av och att kostnaderna för att bedriva skogsbruk i Sverige stiger eftersom investeringarna på finansmarknaden går till annat.

Om svenska skogsbrukare, trots allt, ska kunna bli en del av taxonomin blir rapporteringsbördan tung.

– Skrivbordsprodukten från Bryssel missar därmed i praktiken helt de svenska skogarna som en nyckel i den gröna omställningen. Det är orimligt. 

I grunden handlar det om synen på skogen, där den svenska skogspolitiken ser det vanliga svenska skogsbruket som hållbart och som en viktig förutsättning för den gröna omställningen, säger Martin Kihlberg avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se