Sveriges VA-system behöver moderniseras

De kommunala vatten- och avloppsanläggningarna försörjer idag 90 procent av Sveriges befolkning och är i stort behov av uppgradering. Foto: Per Eriksson

Att vrida på kranen och få rent dricksvatten är något som vi i Sverige tar för givet. Men trots att vi har stor tillgång till vatten har delar av landet de senaste åren upplevt både översvämningar, vattenbrist och för låg kapacitet i vattenverken.

De kommunala vatten- och avloppsanläggningarna försörjer idag 90 procent av Sveriges befolkning och är i stort behov av uppgradering. Större delen av systemet byggdes under 1950-, 60- och 70-talen och börjar nu närma sig sin tekniska livslängd. Investeringarna är sedan länge avskrivna och upprustningsbehoven har redan börjat påverka vattenförsörjningen negativt. Hög byggtakt av nya bostäder med krav på anslutning till VA-infrastruktur, bristande kapacitet hos VA-organisationen hos framför allt små kommuner samt nya tvingande krav har medfört att reinvesteringar i det befintliga systemet har prioriterats ned. I takt med befolkningstillväxten ökar även behovet av reinvesteringar och nyinvesteringar.

– Det finns idag stora hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Färska siffror från Svenskt Vattens investeringsrapport visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år, med de största behoven i ett gammalt ledningsnät. Samtidigt ökar befolkningen, nya och skarpare miljökrav tillkommer och den accelererande klimatförändringen medför skyfall, översvämningar och torka, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.

NCC presenterar idag en rapport som belyser olika utmaningar och möjligheter kopplat till moderniseringen av VA-systemet. I rapporten kommer NCC med nio reformförslag med fokus på hur ökad samverkan, tydligare krav, ökad finansiering och höjd kompetens kan stärka VA-verksamheten i landet.

– Sveriges VA-system är en tickande bomb och våra förslag pekar ut riktningen för vad som behöver göras, säger Henrik Enell, divisionschef på NCC Infrastructure.

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om hur ett komplext samhällsproblem kan lösas på ett tydligt och konkret sätt. Sveriges VA-system är en tickande bomb och våra förslag pekar ut riktningen för vad som behöver göras, säger Henrik Enell.

Utifrån de olika utmaningar som lyfts fram i rapporten lämnar NCC nio rekommendationer för hur vattenförsörjningen och avloppsystemen kan framtidssäkras utifrån ett hållbart perspektiv. I korthet handlar de om:

• Finansieringsmöjligheterna behöver öka för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt uppdrag oavsett om det sker via statliga stöd, utökad VA-taxa eller andra källor.

• Tillståndsprocesserna och ansvarsfördelningen för Sveriges VA-system behöver förenklas och tydliggöras.

• Kapaciteten och kompetensen inom VA-organisationerna behöver stärkas och kommunernas VA-organisation behöver avlastas genom att branschens aktörer samverkar och utnyttjar varandras kompetensoch resursbas.

• Tydliga nationella krav behöver ställas på VA-systemen för att säkerställa att Sverige har rent vatten och god sanitet enligt Sveriges och FN:s miljömål.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se