Förbättrat resultat för Veidekke

Veidekke redovisar en omsättning på 10,3 miljarder norska kronor under det fjärde kvartalet 2020, vilket var i linje med förväntningarna. Foto: Lise Hall, Veidekke ASA.

Veidekke omsatte 10,3 miljarder norska kronor under fjärde kvartalet. Resultatet före skatt var 391 miljoner kronor. I slutet av 2020 uppgick koncernens orderstock till 37,5 miljarder   kronor. 2020 omsatte Veidekke 38,1 miljarder norska kronor och resultatet före skatt var 1,1 miljarder norska kronor för fortsatt verksamhet. 

Inklusive resultateffekter från Veidekke Eiendom var resultatet före skatt 2,0 miljarder norska kronor. Vinsten per aktie för kvarvarande verksamheter var 5,8 norska kronor och styrelsen föreslår en utdelning på 5,75 norska kronor per aktie för räkenskapsåret 2020.

– Veidekke avslutar året med ett bra kvartalsresultat, ökad lönsamhet och framsteg för alla affärsområden. Som en ren entreprenör kommer vi att fortsätta arbeta för att hitta bra lösningar som ger värde för kunderna. Med stabil försäljning och bra orderingång ser Veidekke positivt på 2021, även om pandemin gör det svårt att förutsäga hur marknaden kommer att utvecklas. Hur som helst är vårt fokus att upprätthålla god fart och planerade framsteg i projekten, säger Jimmy Bengtsson, vd på Veidekke.

– 2020 påminde oss om att även om vi inte alltid kontrollerar omständigheterna omkring oss, är det fortfarande vi som bestämmer vad vi gör av dem. Jag vill hylla alla mina Veidekke-kollegor runt om i Skandinavien, som levererar kvalitet och bra lösningar genom månader av förändrade åtgärder och nya utmaningar, så att vi på Veidekke kan uppfylla våra kunders och ägares löften, säger Jimmy Bengtsson.

Veidekke omsatte 10,3 miljarder norska kronor under fjärde kvartalet, jämfört med 10,0 miljarder norska kronor under samma period förra året. Det finns en underliggande vinsttillväxt inom samtliga affärsområden och resultatet före skatt uppgick till 391 miljoner norska kronor, jämfört med – 83 miljoner norska kronor förra året. Resultatet under fjärde kvartalet 2019 inkluderade förlustreserveringar och omstruktureringskostnader på totalt 330 miljoner norska kronor.

Årets omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 38,1 miljarder norska kronor, jämfört med 36,6 miljarder norska kronor 2019. Mätt i lokal valuta var dock omsättningen 2020 på samma nivå som 2019. Resultat före skatt var 1,1 miljarder norska kronor i den fortsatta verksamheten , mot 596 miljoner norska kronor 2019. 

Orderingången under fjärde kvartalet var 9,8 miljarder norska kronor, jämfört med 9,9 miljarder norska kronor förra året. I slutet av kvartalet hade koncernen order på 37,5 miljarder norska kronor jämfört med 36,7 miljarder norska kronor vid slutet av förra året. Cirka två tredjedelar av orderstocken kommer att handlas de närmaste tolv månaderna.

Vid slutet av året hade Veidekke en nettoräntebärande ställning på 3,1 miljarder norska kronor. Efter försäljningen av fastighetsverksamheten ingick Veidekke nya låneavtal med DNB och SEB under fjärde kvartalet. Företaget har nu åtagit sig kreditfaciliteter på 2,5 miljarder norska kronor. Villkoren i avtalet med SEB är kopplade till uppnåendet av hållbarhetsmål. 

Efter den extra bolagsstämman den 3 december betalades en extraordinär utdelning på 22,50 kronor per aktie.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se