Sveriges Energiföretag: Välkommen inriktning i regleringsbreven

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige anser att regeringens regleringsbrev till myndigheterna inom energiområdet har en välkommen inriktning. Bland annat ska Svenska kraftnät få ett tydligare ansvar för att Sverige ska kunna möta ett utökat elbehov.

Regeringen har beslutat om regleringsbreven för 2024 för myndigheterna inom energisektorn. Regleringsbreven styr myndigheternas arbete för det kommande året och innehåller en rad olika satsningar och uppdrag. Enligt Energiföretagen ligger flera i linje med de frågor som branschorganisationen uppmärksammat och drivit de senaste åren. 

– Vi ser en rad välkomna beslut och inriktningar i regleringsbreven där jag bland annat vill lyfta vikten av att sätta ett mål för överföringskapacitet, en fråga vi drivit i flera år. Det blir också tydligt att staten nu tar ett mer övergripande och långsiktigt ansvar för svensk energiförsörjning, helt i linje med den Handlingsplan för klimatomställning och elektrifiering som vi presenterade i november, säger Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige.

Affärsverket Svenska kraftnäts regleringsbrev anger att affärsverket får ett tydligt ansvar för att Sverige ska kunna möta ett utökat elbehov. Detta med utgångspunkt i regeringens bedömning att elbehovet väntas öka till minst 300 terawattimmar fram till år 2045.

Bland annat får Svenska kraftnät ett kortsiktigt mål som innebär att överföringskapaciteten mellan elområden i Sverige under vintertid ska vara högre än under vintermånaderna de senaste tre åren. Dessutom ska Svenska kraftnät själva komma med förslag till ett mål för ökningen av överföringskapaciteten mellan landets elområden. 

Svenska kraftnät ska även få en tydligare roll som innebär att de ska peka ut var elproduktion, elanvändning och lager bör anslutas i Sverige för att bidra till en mer effektiv utbyggnad av landets elsystem. Detta är i linje med den mera aktiva roll för staten som Energiföretagen efterfrågat i sin plan för klimat- och energiomställningen.För Statens energimyndighet understryks den fortsatta vikten av elektrifiering av transportsektorn, där myndigheten i höstas fick en nationellt samordningsansvar för utbyggnaden av laddinfrastruktur. Under nästa år ska detta arbete, liksom kommande insatser redovisas.

Enligt Energiföretagen har även Energimarknadsinspektionen viktiga arbesuppgifter i energiomställningen och i dess regleringsbrev pekas fortsatt arbete för att korta ledtider och tillståndsprocesser ut. En annan viktig del är det utökade ansvaret i energiplaneringen. Här kommer även Länsstyrelserna ett utökat ansvar vilket regeringen lyft fram i ett separat pressmeddelande strax innan jul.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se