Sveaskog testar hyggesfritt skogsbruk

Sveaskog ska genomföra försök med hyggesfritt skogsbruki fem av bolagets mest besökta ekoparker. Detta kompletterar de försöksområden som Sveaskog redan har. Samtidigt tillsätts en spcialistroll som ska fokuser på dessa metoder. Foto: Per Eriksson

Statliga Sveaskog meddelar att man ska genomföra försök med hyggesfritt skogsbruk på brukad areal i bolagets fem mest publika ekoparker. Detta ska komplettera de försöksområden för hyggesfritt som företaget redan har.

Sveaskog, Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samverkar och undersöker hur olika hyggesfria metoder ska kunna användas i skogarna. Till exempel genom mosaik- eller luckhuggning. Ett syfte med samarbetet är att se hur ny skog etableras och hur tillväxten utvecklas över tid.

I oktober förra året kom Skogsstyrelsen med sin definition av hyggesfritt skogsbruk. Enligt Sveaskog välkomnar man en gemensam definition men poängterar även att det finns utmaningar  i att bruka skog i enlighet med definitionen. I första hand gäller det att säkerställa tillräckligt god föryngring och att skapa bra ståndortsanpassning och att omvandling från enskiktade bestånd till flerskiktade sker på ett effektivt sätt.

– Nu vill vi satsa på specialistkunskap inom hyggesfritt för framtiden och vi har nyligen tillsatt en skogsskötselspecialist, Peter Ask, som specifikt ska arbeta med just detta, säger Gisela Björse, skogsskötselchef i Sveaskog, och tillägger att bolaget ska dra lärdom utifrån tidigare arbete och nu vidareutveckla hur det ska ske framåt.

Försöken med hyggefria metoder ska ske i Sveaskogs mest besökta ekoparker. Dessutom har Sveaskog redan idag flera områden där företaget arbetar med hyggesfritt skogsbruk för att lära sig mer om alternativ till trakthyggesbruk. I dessa områden studeras tillväxt, föryngring, ekonomi och naturvärden vid luckhuggning, måldiameterhuggning, kanthuggning, mosaikhuggning, blädning och andra hyggesfria metoder.

En del av försöken görs tillsammans med SLU, Skogsstyrelsen och andra organisationer.

Peter Ask, som är skogsskötselspecialist och ska utveckla Sveaskogs arbete med hyggesfritt skogsbruk, tar sig an utmaningen med inställningen att vi behöver lära oss mer. Han ska studera tillväxt, föryngring, ekonomi och naturvärden vid luckhuggning, måldiameterhuggning, kanthuggning, mosaikhuggning, blädning och andra hyggesfria metoder. 

– Vi har ingen lång tradition kring hyggesfritt skogsbruk och det är inte heller något vi lär oss till i morgon. Men med vår samlade kompetens vill vi vara med och leda utvecklingen, säger Peter Ask, och tillägger att projekten tar många år att utvärdera.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se