Kraftig ökning för bostadsbyggandet

Enligt Boverket ökade byggtakten med cirka 15 procent under fjolåret då 66.000 bostäder påbörjades. Byggandet förväntas fortsätta öka även detta år, men marginellt då 66.500 bostäder påbörjas.

Enligt Boverkets långsiktiga byggbehovsberäkning behöver cirka 60.000 tillkomma per år fram till 2030.

– Under 2022 färdigställs cirka 61 000 bostäder. Det är den högsta nivån på 30 år, men endast marginellt fler än det långsiktiga byggbehovet säger Hans-Åke Palmgren, analytiker vid Boverket.

Under 2021 ökade antalet påbörjade bostäder markant i Stormalmö och utanför storstadsområdena. Totalt i landet ökade antalet påbörjade småhus med cirka 25 procent förra året medan bostadsrätter i flerbostadshus ökar med cirka 15 procent. Antalet påbörjade hyresrätter ökar med omkring 10 procent, och utgör hälften av produktionen.

Enligt Boverket är byggtakten för detta år svårbedömd. En stigande global efterfrågan på material och försenade leveranser för vissa insatsvaror tillsammans med en osäkerhet kring tillgången på cement ger en osäkerhet kring både byggstarter och färdigställanden. Den beslutade avvecklingen av investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder förväntas att påverka hyresrättsbyggandet framöver.

Boverket har gjort nya regionala beräkningar över bostadsbyggnadsbehovet de kommande tio åren. Med den bostadssituation vi har i dag och för att möta den framtida befolkningsutvecklingen behöver det tillkomma cirka 60 000 nya bostäder per år fram till 2030. Nära tre fjärdedelar av byggbehovet finns i de tre storstadsregionerna och nästan 90 procent av behovet finns i de tio FA-regioner med störst byggbehov. I drygt 20 av landets 60 FA-regioner saknas kvantitativt behov då befolkningen i dessa regioner förväntas minska.

– Även om det inte finns behov av fler bostäder till följd av befolknings-ökning så kan det ändå behöva byggas bostäder av andra skäl i flera regioner. Det kan till exempel handla om bostäder för äldre eller bostäder av andra typer än de som idag erbjuds säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker vid Boverket.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se