Sortiment i fokus för drivarens effektivitet

Ett ökat antal sortiment per trakt ökar tidsåtgången för både tvåmaskinsystem och drivare, men tidigare studier har visat på större negativ effekt för drivaren än för tvåmaskinsystemet. Foto: Per Eriksson.
Ett ökat antal sortiment per trakt ökar tidsåtgången för både tvåmaskinsystem och drivare, men tidigare studier har visat på större negativ effekt för drivaren än för tvåmaskinsystemet. Foto: Per Eriksson.

Drivarens effektivitet beror inte i första hand på antalet sortiment per lass. Det viktigaste är att de två största sortimenten har en klar majoritet av lassets totala volym, visar  en studie.

Drivaren är ett enmaskinssystem där samma maskin fäller, kvistar, apterar och transporterar ut virket till avlägg. Vid arbete med drivare upparbetas virket direkt på lastbäraren, så kallad ”direktlastning”. Direktlastning bortrationaliserar stora delar av lastningsarbetet, då lastning sker integrerat med avverkningarbetet.

En svaghet med direktlastningen är att sortimenten lastas skogfallande med begränsade möjligheter att särhålla dem på lasset. Detta leder till inoptimal samlastning, där vanliga problem är att man får många sortiment på ett lass och sortimentskombinationer som inte är rationella att hantera vid lossning. Följaktligen minskar drivarens prestation med ökande antal sortiment per lass. Men man vet inte hur sortimentens (volym)spridning på trakten eller sortimentsfördelning i de enskilda lassen påverkar drivarens prestation.

Studiens primära syfte var att analysera hur nominellt antal sortiment per lass och lassets sortimentsfördelning påverkar drivarens prestation. Datainsamlingen, som omfattade 49 drivarlass, började i oktober 2017 och slutade i januari 2018. Studiemaskinen, drivarprototypen Komatsu X19, kördes av två förare.

Resultaten visade att nominellt antal sortiment per lass är en otillräcklig faktor för att kunna prediktera drivarens prestation. Problemet är att nominellt antal sortiment per lass inte beskriver lassets beskaffenhet. Man ska hellre modellera prestationen utifrån lassets sortimentsfördelning; antingen utifrån andelen som utgörs av lassets största sortiment eller andelen som utgörs av lassets två största sortiment tillsammans.

Drivarens prestation ökar snabbt ju större andel av lassets totala volym som utgörs av de två största sortimenten, eller det största sortimentet. Det praktiska budskapet är att drivarens prestation, i första hand, inte beror på antalet sortiment per lass, utan på sortimentens lastvisa storlekar, det vill säga volym per sortiment per lass.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

arbetsrapport-1013-2019-1

Drivarprototypen Komatsu X19 under pågående lossningsarbete vid en föryngringsavverkning utanför Hökhult i Småland. Skördaraggregatet syns i förgrunden. Foto: Rikard Jonsson, Skogforsk