Sök pengar för forskning om ek

© Foto: Per Eriksson

Styrelsen för Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande inbjuder härmed till att ansöka om medel. Totalt tillgängligt för ansökan hösten 2020 är cirka 700.000 kronor. Ansökan kan omfatta hela eller del av beloppet. 

Projekt av tillämpad karaktär prioriteras, och särskild uppmärksamhet tillägnas skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk och kunskaper som främjar och stimulerar intresset för mångbruk av ekskog.

Ansökan ska vara stiftelsens sekreterare Carl von Friesendorff tillhanda senast 2020-11-20 (adress nedan). Besked om beviljat belopp eller avslag lämnas under december.

Av stiftelseurkunden framgår såväl begränsningar som vad som är prioriterat: Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att lämna bidrag till forsknings- och utvecklings-projekt för ekskogsbrukets främjande. Anslag ska främst avse projekt av tillämpad karaktär, och projekt som inte erhållit, eller inom rimlig tid inte kan antas erhålla, finansiering från etablerade källor.

Särskild uppmärksamhet ska tillägnas skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk och kunskaper som främjar och stimulerar intresset för mångbruk av ekskog.

Anslag lämnas efter ansökan, och ska lämnas i första hand till personer med anknytning till svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut, samt svenska lärosäten och organisationer med anknytning till svenska universitet och högskolor. I andra hand kan fysiska markägare med ekinnehav i Sverige, som önskar lägga upp långsiktiga projekt, komma ifråga.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se

Ladda ner ansökningshandlingar:

Skicka ansökan till: carl@friesendorff.se