Södra redovisar ett starkt resultat på en vikande marknad

Södras nettoomsättning under andra kvartalet 2019 minskade med sex procent till 6 199 miljoner kronor. Foto: Södra
Södras nettoomsättning under andra kvartalet 2019 minskade med sex procent till 6 199 miljoner kronor.
Foto: Södra

Södra redovisar ett rörelseresultat för första halvåret om 2 009 miljoner kronor jämfört med 2 257 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 19 procent vilket överträffar Södras mål om 10 procent.

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 6 199 miljoner kronor (6 626) och rörelseresultat uppgick till 861 miljoner kronor (1 318). Samtliga produktionsanläggningar presterade goda resultat och produktionen av KL-trä startades planenligt i maj. Rörelsemarginalen var 14 procent (20).

– De senaste årens goda skogskonjunktur är på väg att klinga av som en följd av att den globala ekonomins tillväxttakt minskar, likafullt utvecklades andra kvartalet väl för Södra. Emellertid kommer konjunkturavmattningen medföra lägre kvartalsresultat andra halvåret jämfört med föregående år, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Alla affärsområden presterade goda resultat. Priserna på företagets huvudprodukter, marknadsmassa och sågade trävaror, har som väntat justerats ned, men låg på en fortsatt hög nivå under kvartalet.

– I Södra fortsätter vi följa vår strategi för lönsam hållbar tillväxt och satsar på ökad vidareförädling. Inom affärsområdet Södra Wood startade produktionen av KL-trä under maj och investeringar pågår i en större produktionsanläggning. Även satsningen på grön biometanol i Mönsterås utvecklas väl och produktionsstart är planerad att ske under senhösten. Ökat trähusbyggande och användning av biodrivmedel är viktiga delar i en växande bioekonomi. Här har skogen en nyckelroll, säger Lars Idermark avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se