Skogsstyrelsen föreslår enklare regler i skogen

Skogsstyrelsen föreslår att kravet på lägsta ålder för avverkning av granskog planterad på tidigare åkermark ska avskaffas. Granskog på tidigare ålkermark drabbas ofta av skador innan de nått lägsta ålder för avverkning. Foto: Per Eriksson

Skogsstyrelsen föreslår att kravet  på att få upp nya träd i skogsbryn efter avverkning ska avskaffas samt enklare reglering av lägsta tillåtna ålder för avverkning av vissa granskogar. 

Det är två förslag på regelförändringar för skogsbruket som Skogsstyrelsen nu lägger fram som också menar att fler regelförändringar behöver utredas vidare.

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att utreda en rad regelförändringar för skogsbruket. När uppdraget nu redovisas läggs två förslag fram som i korthet innebär:

• Kravet att få upp ny skog efter avverkning, återbeskogningsplikten, avskaffas i en övergångszon om 15 meter mellan jordbruksmark och skog. Syftet är att gynna naturlig föryngring. En sådan regellättnad underlättar för den markägare som vill utveckla biologiskt värdefulla skogsbryn och främja andra ekosystemtjänster och därmed bidra till miljökvalitetsmålet Levande skogar.

• Avskaffa kravet på lägsta ålder för avverkning av granskog på tidigare åkermark. Om reglerna tas bort blir det enklare för skogsägaren och mindre administration för myndigheten. Granskog på tidigare åkermark drabbas dessutom inte sällan av skador, även innan de nått lägsta ålder för avverkning. Återbeskogning med till exempel lövträd eller blandskog, kan samtidigt bidra med nyttor för biologisk mångfald och öka upplevelsevärdena.

Båda förslagen kan ge mer lövskog och buskar vilket kan öka fodermängden för klövvilt som älgar, rådjur och hjortar. Det i sin tur kan minska betestrycket på tall och kommer därmed bidra till att minska betesskadorna som enligt Skogsstyrelsen är ett stort problem.

Skogsstyrelsen föreslår också att flera regelförändringar bör utredas vidare. Det handlar om möjligheter att avskaffa plikten att återbeskoga efter avverkning i zoner mot annan öppen mark än jordbruksmark, till exempel vid kraftledningsgator. Fler förenklingar för att gynna metoden att på naturlig väg få upp ny skog efter avverkning, till exempel en förlängning av tidsperioden för att få föryngringen godkänd, behöver också utredas vidare.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se