”Skogsbruket bör ta med artskyddet tidigare i planeringen”

Skogsbruket bör ta med artskyddet i planeringen
Enligt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen behöver skogsbruket få med artskyddet tidigare i sin planering. Många vilda fågelarter samt vissa utpekade växter och djurarter är fridlysta genom artskyddsförordningen. Foto: Per Eriksson

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen föreslår en strategi som ska underlätta för skogsägare att planera och genomföra sitt skogsbruk utan överraskande myndighetsbeslut. Enligt de båda myndigheterna innebär det att skogsbruket kommer behöva bygga upp sin kompetens kring fridlysta arter och ta hänsyn till dessa tidigare i sin planering.

Ett antal domstolsbeslut från både EU och Sverige har ändrat på hyr artskyddet ska tolkas och skapat osäkerhet hos både skogsägare och myndigheter. Från den tidigare regeringen fick Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen förra våren ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram nya förebyggande arbetssätt och riktlinjer för att underlätta för skogsbruket att ta hänsyn till artskyddet.

Uppdraget har bland annat kommit fram till att det behöver ske en förflyttning: Från fokus på tillsyn och juridisk prövning i enskilda ärenden till förebyggande arbetssätt inom skogsbruket i stort.

– Att genomföra en sådan förflyttning innebär en förändring i hur skogsbruket planeras och utförs. Det innebär att skogsbruket behöver bygga upp sin kompetens kring fridlysta arter och ta hänsyn till dem tidigare i sin planering. Hänsyn till fridlysta arter kan exempelvis finnas med redan i skogsbruksplaner, säger Göran Rune, avdelningschef på Skogsstyrelsen.

För att skogsbruket ska kunna göra det behöver Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ta fram olika kunskapsunderlag. Bland annat behövs ett särskilt stödmaterial till mindre skogsägare skriver myndigheterna i ett pressmeddelande.

– Det kommer att ta tid att ändra arbetssätt och det kommer att kräva arbetsinsatser både från skogsbruket och oss myndigheter, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverkets naturavdelning.

Regeringsuppdraget har genomfört dialoger med bland annat länsstyrelser, representanter för skogsägare, skogsindustri och miljöorganisationer för att komma fram till strategin och uppdaterade riktlinjer. Riktlinjerna beskriver myndigheternas gemensamma tolkning av artskyddsregelverket och hur handläggning ska gå till. De kommer främst att användas av handläggare på Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se