Skogligt samarbete för ökad råvaruförsörjning

_DSF1656

IVL Svenska Miljöinstitutet och Skogforsk har skrivit under en avsiktsförklaring för ökat samarbete kring hållbart skogsbruk, råvaruförsörjning och nyttjande av skogens ekosystemtjänster.

– IVL och Skogforsk arbetar båda för att bidra till ett hållbart samhälle. Båda instituten har en stark näringslivskoppling och en liknande roll att generera tillämpad kunskap och tjänster för samhällets bästa, säger IVL:s vd Tord Svedberg.

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer att kräva ett ökat och effektiviserat nyttjande av skogens råvaror och ett balanserat och hållbart skogsbruk där påverkan på biologisk mångfald, miljö och skogens övriga ekosystemtjänster minimeras. Hur vi använder skogens ekosystemtjänster kommer att vara en fortsatt mycket viktig fråga där forskning, ökad kunskap och dialog kommer att vara en grund för rimliga avvägningar och beslut.

– För att klara övergången till bioekonomin krävs nya angreppssätt. Skogforsk och IVL kommer tillsammans kunna bygga breda, ämnesöverskridande samarbetsprojekt som kan belysa klimatfrågor, bioekonomisk utveckling och tekniska framsteg, säger Skogforsks vd Charlotte Bengtsson.

Samarbetet kommer att bestå av gemensamma forskningsprojekt som kommer att byggas upp och utvecklas under de närmaste åren. Forskningscheferna Magnus Thor på Skogforsk och John Munthe på IVL menar att Skogforsk och IVL kompletterar varandra mycket väl och täcker in stora delar av den skogsbaserade bioekonomins försörjningskedja, från skogsplanta till biobaserade produkter och material.

© Anläggningsvärlden 2017
info@anlaggningsvarlden.se