Så kan rivningsmaterial bli en resurs

Återhus – Att bygga hus av hus. Nu startar ett nytt projekt som ska tillgängliggöra och återbruka material- och byggnadsdelar från rivningsobjekt. Foto: Per Eriksson

I januari gick starten för ett nytt projekt som ska tillgängliggöra och återbruka material och byggnadsdelar från rivningsobjekt för både ny -och ombyggnation, i en systematiserad process.

Projektet har fått forskningsstöd från Vinnova UDI, Utmaningsdriven Innovation, samt det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Arkitektbyrån Codesign, byggföretaget NCC och det statliga forskningsinstitutet RISE har i samverkan initierat ett innovationsprojekt, ”Rivningsobjekt – från kostnad till resurs”, som undersöker återbrukspotentialen i rivningsobjekt. 

Projektet testar en systematiserad process för demontering och återbruk av rivningsobjekt. Idag står bygg- och fastighetssektorn för 31 procent av allt avfall och varje år deponeras det ungefär 10 miljoner ton byggavfall, främst betong.

Målet är att skapa förutsättningar som tillgängliggör de outnyttjade resurser som finns i det befintliga byggnadsbeståndet i form av framförallt massiva bärande element. 

Projektets mål går i linje med det nationella målet att minska byggavfall med 70 viktprocent år 2020 (av 9,8 miljoner ton enligt data från 2016), ett koldioxidneutralt Sverige år 2050, samt det globala målet i Agenda 2030: Hållbar konsumtion.

Återhus ger nya klimatsmarta byggnadstypologier som utgår från befintliga rivningsobjekt. Ett hållbart samhällsbyggande måste utgå från cirkulär byggnation där vi bygger hus av hus.

I projektet har man identifierat flera innovationsspår. Bland annat tittar man på hur man kan utveckla metoder för varsam rivning och återvinning. Man konstaterar också att de ekonomiska incitamenten kan komma att kompletteras med regelverk. 

– Vi behöver ändra inställning och se befintlig byggnadsmassa som en resurs, där material och byggnadsdelar återbrukas i så stor omfattning som möjligt inom både ny- och ombyggnation, säger Peter Ullstad, ägare, Codesign Arkitekturbyrå.

– Jag tror att många aktörer måste samspela om detta ska bli av. Det är viktigt att man skapar en ”identitet” kring återhusen – skapa helt nya arkitektoniska värden i återhusen. Vi har kunskapen och kompetensen. Det är kunderna som måste ställa krav på sig själva, menar Madelene Nobs, affärsutvecklare Hållbara affärer på NCC.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se