Rekordresultat av Sveaskog

vedtrave_sveaskog

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för företaget. För andra året i rad levererar verksamheten ett rekordresultat. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 1,1 miljarder kronor.

För helåret 2019 ökade nettoomsättningen med tre procent till 7 209 miljoner kronor (6 971). Priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt fyra procent medan de totala leveransvolymerna minskade med tre procent. Omsättningen från försäljning av skogsplantor och markupplåtelser har ökat.

Det operativa rörelseresultatet ökade med fyra procent och uppgick till 1 483 miljoner kronor (1 422). Högre virkespriser har till viss del motverkats av lägre leveransvolymer. Ökad försäljning av skogsplantor och upplåtelser har bidragit positivt, medan kostnaderna för skogsvård och avverkning har ökat. Direktavkastningen uppgick till 4,9 procent (5,4).

Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 399 miljoner kronor (1 697). Den höga nivån under fjolåret är till stor del hänförlig till ändrad diskonteringsränta i föregående års beräkning. Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.

Årets resultat minskade med 51 procent och uppgick till 1 558 miljoner kronor (3 171), motsvarande 13,16 kr (26,78) per aktie. Minskningen är till stor del hänförlig till en lägre värdeökning för växande skog samt ändrade skatteregler år 2018 varav de senare påverkade resultatet positivt med 505 miljoner kronor. Effekterna var av engångsnatur och hade ingen kassaflödespåverkan.

– Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för Sveaskog. En stor del av förbättringen jämfört med fjolåret förklaras av högre priser på våra produkter, vilket har förbättrat våra marginaler.  Goda och stabila resultat i verksamheten, i kombination med en stark kapitalstruktur, innebär att Sveaskog är en stabil utdelare till ägaren, svenska staten. Styrelsens förslag till årsstämman är en utdelning på 1,1 miljarder kronor, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog i en kommentar till bokslutet.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se