Prognos visar på minskad avverkning i år

Avverkningen spås minska under 2023 enligt en ny prognos från Skogsstyrelsen. Foto: Per Eriksson

Årets avverkning i svensk skog beräknas bli lägre i jämförelse med de rekordstora avverkningsnivåerna under 2021 och 2022. Det visar Skogsstyrelsens årliga prognos över bruttoavverkningen.

Avverkningen under 2023 bedöms uppgå till cirka 93 miljoner kubikmeter. Det är en minskning med 3 miljoner skogskubikmeter jämfört med 2021 och en minskning med 2,8 miljoner skogskubikmeter jämfört med fjolåret.

– Orsaken till minskningen är i huvudsak en minskad produktion i den virkesförbrukande skogsindustrin men eftersom det ekonomiska läget just nu är osäkert är årets prognos mer osäker än normalt, säger Jonas Paulsson, statistiker på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen redovisade nyligen att arealen anmälningar och tillstånd för föryngringsavverkning hittills i år ökat med 19 procent jämfört med samma period förra året. I prognosen görs bedömningen att bruttoavverkningen inte kommer utvecklas på samma sätt som den anmälda arealen. Detta är möjligt eftersom många företag anmäler objekt som man planerar att avverka under kommande år. En avverkningsanmälan gäller i fem år.

Vidare säger prognosen att avverkningen av sågtimmer bedöms minska. Detta som en effekt av att årets produktion av sågade trävaror i den svenska skogsindustrin väntas bli drygt 2 procent lägre än under 2022. Även skogsindustrins produktion av massa bedöms minska vilket medför att avverkningen av massaved väntas minska med 4 procent.

Den minskade avverkningen av sågtimmer och massaved uppvägs i viss mån av en ökad avverkning av brännved. Brännvedsavverkningen bedöms öka med 3 procent. Avverkningen påverkas också i viss utsträckning av import och export av rundvirke. Importen väntas öka med 7 procent medan exporten bedöms vara tämligen oförändrad.

Avverkningsnivåerna under 2021 och 2022 var de största hittills om man bortser från 2005 och 2007 då avverkningarna var mycket höga på grund av stormarna Gudrun och Per. Siffrorna i prognosen gäller skogskubikmeter, vilket innebär stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark. Bruttoavverkning avser den totala avverkade stamvolymen.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se