Politisk samsyn i många skogsfrågor

En enkät som Skogsindustrierna gjort visar att majoriteten av riksdagspartierna vill ha ett aktivt skogsbruk. I enkäten som publicerades i somras, har Skogsindustrierna velat åskådliggöra nyansskillnaderna mellan partierna. Foto: Per Eriksson.

Tidigare i somras publicerade branschorganisationen Skogsindustrierna sin valenkät. Riksdagspartierna har besvarat frågor inom tio områden med betydelse för skogsbranschen. 

Enligt Skogsindustrierna visar svaren på en bred samsyn i många frågor och att Vänsterpartiet och Miljöpartiet generellt sett är mest kritiska till svenskt skogsbruk.

– Partierna är eniga om att vi kommer att kunna balansera skogens många nyttor mot varandra för en hållbar utveckling. Det är glädjande att en så stor del av riksdagen dessutom delar vår syn att skogen gör mest nytta om den brukas aktivt, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Den polarisering som har kännetecknat skogsdebatten återspeglas i partiernas enkätsvar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är mycket mer kritiska i frågorna som skogsbruk och biologisk mångfald. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är mer optimistiska över skogsbrukets utveckling.

– Det är glädjande att en så stor del av riksdagen delar vår syn att skogen gör mest nytta om den brukas aktivt, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.Foto: Björn Leijon

– Valenkäten syftar till att åskådliggöra nyansskillnader mellan partierna. Det är intressant att det finns skillnader även bland partier som i huvudsak tycker lika, förklarar Viveka Beckeman.

I vissa frågor har partierna inte svarat som man kanske hade kunna förväntat sig. Till exempel Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet är neutrala till att byggnormer och kommunal planering ska främja trä som byggmaterial, medan Kristdemokraterna och Miljöpartiet är för detta.

I många frågor råder det stor enighet. Exempelvis vill samtliga partier använda lagstiftning, eller andra styrmedel, för att snabba på omställningen till förnybara material. Man delar uppfattningen att viltskador på ungskog är allvarligt problem, även om det skiljer i åsikt om det är staten som ska ingripa för att minska skadorna.

Energifrågorna är också mycket aktuella. De höga elpriserna och beroendet av fossil energi från Ryssland visar behovet av ökade fossilfri elproduktion i Sverige och inom EU.

– Det är glädjande att det råder bred enighet om behovet av incitament för kommuner att säga ja till ny vindkraft. Ökad användning av skoglig bioenergi i Sverige har också brett stöd hos partierna. Det är särskilt viktigt när den skogliga bioenergin möter mycket motstånd inom EU, säger Viveka Beckeman avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se