Peab bygger ut VA i Borlänge

Peab har fått uppdraget att fortsätta bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet i Borlänge kommun. Beställare är Borlänge Energi och kontraktssumman uppgår till 126 miljoner svenska kronor.

Det kommunala VA-nätet har under en tid byggts ut i Lennheden och det är nu dags för nästa etapp som omfattar Pusselbo, Repbäcken, Båtsta, Strandarna och Färjenäs i Borlänge kommun. Entreprenaden avser nyanläggning av vatten- och spillvattenanläggning och innehåller bland annat självfallsledningar, trycksatta ledningar, ledningar i skyddsrör, sjöledningar, markarbeten och grundläggning för pumpstationer, brunnar, ventiler och även el, stadsnät och belysning. Det är cirka 20 km ledningsarbeten och innefattar anslutning av 220 fastigheter.

– Jag är glad att vi tillsammans med Borlänge Energi har ett samarbete som fortsätter när det ska byggas ut ytterligare för vatten och avlopp i kommunen. Med vår lokala närvaro har vi stor kunskap och förståelse för omgivningarna och syftet med projektet är att skydda vattentäkten som finns i Lennheden, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart i mars 2024 och beräknas klart för överlämning i december 2025.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se