Ökade virkespriser under första kvartalet

Enligt färsk statistik från Skogsstyrelsen steg virkespriserna under årets första kvartal
Enligt färsk statistik från Skogsstyrelsen steg virkespriserna under årets första tre månader.

Under årets första kbartal ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved vid en jämförelse med fjärde kvartalet förra året. Priserna på sågtimmer ökade med åtta procent och massaved med tre procent. Det visar färsk statistik från Skogsstyrelsen

Regionalt ökade sågtimmerpriset mest i södra Norrland med nio procent följt av Svealand med åtta procent. I Götaland ökade sågtimmerpriset med knappt 6 procent medan det i norra Norrland ökade med 4 procent jämfört med föregående kvartal.

Störst ökning av priset på massaved finns i södra Norrland och Götaland med fyra procent. Massavedspriserna i norra Norrland och Svealand ökade med en respektive knappt två procent.

”Störst ökning av priset på massaved finns i södra Norrland och Götaland med fyra procent.”

För massaved finns en förändring jämfört med tidigare redovisning. Från och med första kvartalet 2024 redovisas massavedspriser som Massaved av barrträd, Massaved av lövträd samt Massaved totalt. Det innebär en sammanslagning av de tidigare redovisade kategorierna 

Barrmassaved och granmassaved samt en utvidgning av den tidigare kategorin björkmassaved till att omfatta även annan massaved av andra lövträd. Vidare har vissa förändringar gjorts avseende den underliggande beräkningen. Förändringarna har genomförts som ett led i att förbättra statistiken om rundvirkespriser och påverkar priset med mellan 5–15 kronor per m³fub.

Korrigering av massavedspriset har även gjorts avseende första kvartalet 2023 samt helåret 2023.

Här kan du läsa fler nyheter om skogsbranschen

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se