Ökad omsättning för Bergs Timber

Leveranser och orderingång är fortsatt god för merparten av koncernens produkter. Aktiviteten i gör- det-själv-sektorn och ROT-sektorn är hög för årstiden. Fortsatt låga räntor och ekonomiska stimulanspaket har bidragit till den positiva marknadsutvecklingen. Efterfrågan på sågade och hyvlade trävaror har varit oväntat bra under andra halvåret 2020 och produktionstakten har inte ökat i samma takt. Detta har resulterat i låga lager och prisökningar.

Leveranser av impregnerat trä och trädgårdsprodukter har för årstiden varit bra. Likaså har leveranser och orderingång för vår fönster- och dörrproduktion varit god. Våra två baltiska sågverk med inriktning mot industrikunder har under det fjärde kvartalet stärkt lönsamheten med gradvis stigande försäljningspriser. Under kvartalet har vi också sett en förbättring i vår verksamhet i Storbritannien, bl a genom tillskott av flera nya kunder i vår hamn- och distributionsverksamhet.

Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 2 149 miljoner kronor (2 056), främst till följd av högre försäljningsvolymer för förädlade trävaror.

EBITDA* för det fjärde kvartalet uppgår till 78 miljoner kronor, en förbättring jämfört med förra året med 72 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet förklaras av högre försäljningsvolymer och marginaler för våra produkter, inte minst för sågade trävaror. För helåret uppgår EBITDA, inklusive avvecklad verksamhet, till 338 miljoner kronor, varav realisationsresultatet från försäljningen av den svenska sågverksverksrörelsen uppgick till 87 miljoner kronor. EBITDA för den kvarvarande verksamheten uppgick till 212 miljoner kronor, vilket är en förbättring från föregående år då justerad EBITDA uppgick till 115 miljoner kronor.

*/ Resultatet före ränteintäkter och räntekostnader, skatter, avskrivningar på materiella tillgångar och avskrivningar på immateriella tillgångar.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se