Nio procent av Sveriges skog är formellt skyddad

Nio procent av Sveriges hela skogsmark är formellt skyddad och ungefär 5,6 procent av den produktiva skogsytan bevaras genom frivilliga avsättningar av markägare.
Foto: Per Eriksson

Nästan nio procent av Sveriges hela skogsmark är formellt skyddad och 5,6 procent av den produktiva skogsytan bevaras genom frivilliga avsättningar av markägare. Det visar färsk statistik från SCB som är framtagen tillsammans med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Rapporten innehåller en sammanhållen statistik för olika former av skyddad skogsmark: formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor vid föryngringsavverkning och improduktiv skogsmark.

Sverige täcks till 70 procent av skog. En del av skogen skyddas genom formella skydd under miljö- och jordbalken där syftet är att bevara en biologisk mångfald och andra miljövärden. Detta görs genom att bilda naturreservat, nationalparker och biotypskyddsområden. Under förra året har nästan 14.000 hektar formellt skyddad skog tillkommit i statistiken, varav 11.700 hektar på produktiv skogsmark. Det motsvarar 0,1 procent av Sveriges hela skogsmark.

En viktig del för bevarande av skogliga värden är markägarnas insatser genom frivilliga avsättningar och hänsynsytor i skogsbruket. Under fjolåret ökade de frivilliga avsättningarna med 4.300 hektar, vilket motsvarar 0,02 procent av Sveriges skogsmark.

– Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och kommunerna leder det offentliga arbetet med naturskydd. Utöver det gör markägare en mycket viktig del i arbetet. Därför är det viktigt att frivilliga insatser synliggörs och fångas upp i vår nationella statistik, säger Maano Aunapuu, chef på Områdesskyddsenheten, Naturvårdsverket.

Nyligen redovisade Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag hur frivilliga avsättningar skulle kunna redovisas även i den internationell rapportering som man ansvarar för.

Rapporten bygger på bästa tillgängliga data över skogsmark i Sverige, där vissa arealer av formellt skydd har tydliga geografiska avgränsningar medan andra skattas.

– Vi ser gärna en vidareutveckling av statistiken för att kunna inkludera ytterligare delar i delar i den internationella rapporteringen. För det behövs bland annat geografiska avgränsningar, något som saknas idag säger Birgitta Olsson, handläggare på Fastighetsenheten, Naturvårdsverket.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

Figuren visar andel av all skogsmark i Sverige för de olika formerna. Storleken på cirklarna motsvarar de faktiska proportionerna. Summering av andelarna i figuren bör inte göras, med anledning av metodmässiga skillnader mellan dem. Källa: SCB, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SLU Riksskogstaxeringen.