Minskade virkeslager under september

Lagerminskning beror på minskade lager massaved och massafli. Lagren av barrsågtimmer har ökat något. Foto: Per Eriksson

Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning var virkeslagren 16 procent lägre den 30 septmber än de var i somras. Minskningen beror på minskade lager av massaved och massaflis. Lagren av barrsågtimmer har däremot ökat något.

Jämfört med senaste mätningen den 30 juni ökade det totala lagret av barrsågtimmer under hösten med 1 procent till 2,9 miljoner kubikmeter. Ungefär en tredjedel av lagren låg vid bilväg och resten vid industri eller terminal.

Massavedslagren fortsätter att minska sedan i våras och låg den 30 september på 37 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar en minskning med 26 procent sedan den 30 juni.

Huvuddelen av massavedslagren utgörs av barrmassaved och de uppgick till 2,7 miljoner kubikmeter. Det var en minskning med drygt 1 miljon kubikmeter eller 29 procent sedan i juni. Även lagren av granmassaved har minskat något medan lagren av lövmassaved är oförändrat.

Ungefär en tredjedel av massavedlagren ligger vid bilväg och resten vid terminal eller industri.

© Anläggningsvärlden 2022
info@anlaggningsvarlden.se