Klimathandlingsplanen: Både ris och ros från Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är positiva till klimathandlingsplanen innehåll om ökat träbyggande men kritiska till förslaget om kilometerskatt på transporter.

Branschorganisationen Skogsindustrierna ser positivt på handlingsplanens innehåll om ökat träbyggande och ett aktivt skogsbruk. Även delar som berör fortsatt ubyggnad av fossilfri elproduktion och en aktiv omställning av transportsektorn välkomnas.

Däremot är Skogsindustrierna kritiska till att återväcka gamla förslaget på kilometerskatt på vägtransporter.

– Det är positivt att klimathandlingsplanen tydligt pekar på klimatnyttan med en ökad användning av träbaserade, förnybara material. Åtgärderna som regeringen nu vill ta fram för att öka träbyggandet är ett gott exempel på hur Sveriges unika klimatfördelar kan bidra till att minska utsläppen och samtidigt stärka landets globala konkurrenskraft, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.    

Utbyggnaden av fossilfri el och omställningen av godstransporter är två nyckelområden för att klara klimatmål och säkra en hållbar omställning. Flera utredningar och förslag har redan lagts på området och i regeringens plan finns ytterligare åtgärder.

I klimathandlingsplanen betonas vikten av att det svenska skogsbruket inte begränsas utan fullt ut kan bidra till att uppnå klimatmålen, samt till jobb och tillväxt i hela landet. Det ser Skogsindustrierna positivt på. Planen aviserar även en kommande utredning om införande av nya klimatpolitiska styrmedel samt en analys av avståndsbaserad beskattning av transporter. 

– Skogsindustrin är landets största transportköpare. En aktiv och hållbar omställning inom transportsektorn bör snarare inriktas på att skapa förutsättningar för fossilfria transporter än att beskatta aktörer med långa avstånd. Avstånd är Sveriges i särklass största nackdel i konkurrensen internationellt, så en avståndsbaserad skatt skulle försvåra för svenska företag, säger Viveka Beckeman, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se