Fortsatt tufft för byggmaterialhandeln

Beijer Byggmaterials branschrapport för det fjärde kvartalet visar på fortsatt tufft för byggmaterialhandel.

Enligt Beijer Byggmaterials senaste branschrapport kommer byggmaterialhandeln att ha det fortsatt tufft under större delen av 2024, med en generell nedgång i efterfrågan i byggbranschen samt en förväntad nedgång i antalet påbörjade bostäder enligt Boverkets senaste prognos.

– Under årets sista kvartal noterar Beijer Byggmaterial en dämpad inflation och en utplaning i räntekurvan, vilket är helt avgörande för att skapa en stabil grund för investeringar i byggsektorn. Marknaden befinner sig fortfarande i en inbromsningsfas med indikationer på att bottennivåer för nybyggnation förhoppningsvis snart ha nåtts.

Marknaden för renovering förväntas vara det starkast segmentet under nästa år, drivet av ett stort underliggande behov och ökat utrymme för ROT-avdragen i och med att taket höjs och ROT och RUT separeras. Nybyggnationen fluktuerar kraftigt under konjunkturcykler, medan ROT-marknaden, som utgör cirka 70 procent av den totala byggmaterialmarknaden, är mer stabil.

Prisutvecklingen på byggmaterial förväntas vara stabil med mindre prisjusteringar baserade på råvaruprisutvecklingen och minskad efterfrågan. Prisökningar för råvarudrivna kategorier förväntas möjligen under våren och inför högsäsong.

– Leveranssäkerheten har i stort sett varit stabil under hösten och prognosen för Beijers generella tillgänglighet av byggmaterial under vintern och våren 2024 är hög och stabil. Tyvärr ser vi dock fortsatt producenter av tungt byggmaterial, som inte sänkt priserna i takt med fallande pris på ingående material vilket innebär att vi tvingas reducera volymer och ibland helt byta ut leverantörer, säger Peter Sjöström Inköpsdirektör, Beijer Byggmaterial.

Eventuella produktionsneddragningar, säsongsuppbyggnad av lager och leverantörsbyten, utgör potentiellt mindre och kortsiktig påverkan på tillgängligheten.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se