EU:s förslag till skogsövervakning: ”Stor risk att det blir inneffektivt”

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna välkomnar ambitionen med det förslag som EU-kommisionen presenterade den 22 november.  Men ser samtidigt risker för inneffektivitet. Det är inte heller tydligt hur ramverket ska frbättra kunskapsläget om skogens olika funktioner och dess biologiska mångfald.

– Särskilt gäller det länder med inventeringssystem som redan deltar i internationella utbyten om skogsdata.

– Vi välkomnar ambitionen att skapa bättre kunskap om tillståndet i Europas skogar. Samtidigt riskerar fokuset på satellitdata och geografisk data att delvis stjälpa syftet med förslaget. Vi har redan välfungerande nationella inventeringssystem och internationella samarbeten kring datainsamling. Det är angeläget att det inte skapas dubbelarbete inom eller utöver befintliga system, och att de inte undermineras, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Det finns många medlemsstater, bland annat i Norden och Centraleuropa, som har välfungerande övervakningssystem som använts under lång tid. I Sverige har Riksskogstaxeringen övervakat tillståndet i skogen i hundra år. Nationella inventeringssystem som Riksskogstaxeringen är dock inte byggda för att tillhandahålla digitala kartbilder på EU-nivå, utan för att på ett effektivt sätt skapa en sammansatt bild av tillståndet i den svenska skogen genom att sammanställa data från många så kallade provytor.  

– Det finns en risk att förslaget flyttar fokus från det faktiska behovet av uppbyggnad av grundläggande inventering i vissa medlemsstater samt metodutveckling för mer kvalitativ data om biologisk mångfald. Dessutom saknas utrymme för att välja indikatorer utifrån vad som är relevant inom en medlemsstat eller region, säger Viveka Beckeman.

Enligt Skogsindustrierna finns det behov av förbättrad insamling och hantering av information om skogen. Hur digitalisering kan användas för att främja hållbar utveckling inom skogsbruket är det bland annat fokus för ett pågående nationellt forskningsprojekt. I Skogsindustrins Framtidsagenda utgör dessutom nya mätmetoder och forskning om biologisk mångfald prioriterade steg för att hålla löftet om livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.

Kommissionens förslag ska nu behandlas i ministerrådet och av Europaparlamentet, vars nuvarande mandatperiod snart löper ut. Skogsindustrierna uppmanar att de föreslagna indikatorernas relevans, mätbarhet och betydelse för olika samhällsmål noga utvärderas av medlemsstaterna, särskilt av de som redan har välfungerande system för inventering.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se