Fortsatt stort behov av ballastprodukter i Sverige

Byggindustrins lågkonjunktur återspeglas i lägre efterfrågan på och sjunkande produktion av ballastmaterial. Framtida behov pekar dock på att efterfrågan kommer att öka de närmaste åren. Foto: Per Eriksson

Lågkonjunkturen i byggsektorn återspeglas i minskad efterfrågan på och lägre produktion av ballastmaterial. Framtida behov pekar dock på att efterfrågan kommer att öka de närmaste åren. Det är några av slutsatserna i SGU:s årliga sammanställning ”Grus, sand och krossberg 2022, som visar vilket behov och användning samhället har av ballastprodukter.

Ballast är huvudkomponent i asfalt och betong och är av strategisk betydelse för att kunna bygga ett mer hållbart och robust samhälle. Stora mängder ballast behövs till byggandet av flera infrastrukturprojekt som pågår runt om i Sverige. Sveriges geologiska undersökning, SGU har sammanställt statistik kring landets sammanlagda produktion av ballast. De senaste siffrorna är från år 2022 och visar på en något minskad total produktion av ballast, 96,2 miljoner ton. Uttaget av naturgrus blev det lägsta någonsin, endast 6,5 miljoner ton utvanns vilket motsvarar 6,7 procent av den totala ballastproduktionen. 

– Den minskande ballastutvinningen under 2022 bekräftar den lägre byggproduktionen i samhället. I och med att det kvarstår ett framtida behov av byggande av olika slag, kommer både byggbehovet och behovet av en säkrad ballastförsörjning vara betydligt större om några år, säger Mattias Göransson, statsgeolog vid SGU.

Långsiktig samhällsplanering blir allt viktigare och i det sammanhanget blir det allt mer betydelsefullt hur vi använder våra naturresurser. Stora mängder entreprenadberg och jordmassor utvinns i samband med vägbyggande och tunnelarbeten, uppskattningsvis 60 till 80 miljoner ton varje år. Kan dessa massor återanvändas i större omfattning än idag ökar den cirkulära ekonomin inom hela byggsektorn, vilket gynnar både miljön och ekonomin.

– För att öka återanvändningen av ballast behöver fler markområden i tätortsregionerna identifieras där olika sorters jord- och bergmaterial kan mellanlagras. Det är också viktigt att kunna mäta volymen av de årligen återanvända massorna. Idag saknas en obligatorisk redovisning av dessa massor – och det är något som behövs, säger Mattias Göransson, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se