Fortsatt hög aktivitet i skogen

Under förra året utfördes markberedning, gödsling, plantering, sådd och röjning på cirka 874.000 hektar skogsmark i Sverige. Det visar Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning.

Skogsstyrelsen åtgärdsundersökning visar på att åtgärderna i skogen låg på en fortsatt hög nivå förra året. Arealerna som skogsägarna långsiktigt bedriver som hyggesfritt skogsbruk redovisas för andra gången.

Under förra året utfördes markberedning, gödsling, plantering, sådd och röjning på nästa 874.000 hektar skogsmark i Sverige. Den största delen var röjning, 445.000 hektar och röjningen har ökat under 2000-talet och är nu nästan dubbel så hög som i slutet av 1990-talet.

Under 2021 utfördes det skogsodling, det vill säga plantering och sådd på drygt 212.000 hektar där plantering stod för merparten av detta, omkring 200.000 hektar. Skogsodlingen är något större nu än under 1990-talet då arealen uppgick till cirka 144.000 i genomsnitt, vilket i sin tur kan jämföras den genomsnittliga skogsodlade arealen över åren 1955 till 1959 som uppskattats till omkring 95.000 hektar per år.

Enligt Skogsstyrelsen uppgick arealen som markbereddes under förra året till cirka 174.000 hektar och 43.000 hektar skogsmark gödslades.

I samtliga landsdelar var röjning den åtgärd som genomfördes på störst areal. I Götaland röjdes cirka 157.000 hektar, medan 108.000 hektar röjdes i Svealand, 95.000 hektar i södra Norrland och 86.000 hektar i norra Norrland.

Skogsstyrelsen identifierar de hyggesfria metoderna med olika former av blädning, plockhuggning, luckhuggning  och överhållen skärm.

I södra Norrland marbereddes mest mar, omkring 60.000 hektar medan man markberedde 33.000 hektar i Götaland, vilket innebär att minst mark som markbereddes.

Sammantaget hade 80 procent av den produktiva arealen skogsmark en skogsbruksplan. Att ha en skogsbruksplan är ovanligare hos enskilda markägare än hos övriga markägare. Hos enskilda markägare hade 63 procent av arealen en aktuell skogsbruksplan. För övriga markägare, där bland annat skogsbolag och allmänna skogsägare ingår, var motsvarande siffra 97 procent.

Under fjolåret hade marägarna ambitionen att långsiktigt bedriva hyggesfritt skogsbruk på cirka 728.000 hektar. Skogsstyrelsen menar att skattningen har en felmarginal som ger ett konfidensintervall från 603.000 hektar till 854.000 hektar.

Hyggesfritt skogsbruk definierades i undersökningen som skogsmark med produktionsmål där skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår större kala ytor.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se