Forskning för bättre säkerhet vid vägarbeten

Genom att identifiera bakomliggande orsaker till incidenter kan vi i branschen lära av varandra och vidta åtgärder innan olyckor uppstår, säger Christer Andersson. Det här är en viktig branschfråga och öppenheten mellan företagen i projektet har varit total .

Fram tills nu har det saknats verktyg för att på ett systematiskt sätt sprida kunskap kring tillbud och förbättringar som sker hos de enskilda byggföretagen som bedriver vägarbeten.

Bygg- och anläggningsföretaget Peab har tillsammans med flera aktörer deltagit i ett nyligen avslutat projekt. Där föreslår forskarna vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) en gemensam databas som samlar olycksstatistik från olika entreprenörer som arbetar på och vid väg.

Projektet startade utifrån ett förslag från Peab i ett branschgemensamt forum dit även Trafikverket bjudits in.

En forskningsrapport som visar hur ökad samverkan kan öka säkerheten är resultatet av projektet.

– Alla entreprenadföretag bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete och gör tillbuds- och olycksrapporteringar och utifrån det förbättringar, men den kunskapen behöver vi kunna dela med oss av till våra kollegor, förklarar Christer Andersson, arbetschef på Peab och den som tog fram förslaget tillsammans med Anncatrin Elversson, TA-chef (Trafikanordningschef) på Peab.

”Vi har inlett en egen extra analys av dessa händelser för innevarande år.” Anncatrin Elversson, TA-chef på Peab.

I den gemensamma rapporteringen som legat till grund för Trafikverkets nuvarande regler kring vägarbeten har endast allvarligare olyckor och dödsolyckor funnits med. Kunskapen kring alla tusentals mindre olyckor och tillbud har inte funnits samlade och därmed inte ingått i underlaget. Rapporten konstaterar också att det finns ett stort mörkertal på grund av att många olyckor som sker vid vägarbeten inte registreras som det.

Den rapport som presenteras pekar på att det finns flera områden som skapar en farlig och otrygg arbetsmiljö för de som arbetar på väg och även en ökad risk för trafikanterna. Många problem uppstår genom att passerade bilar håller för hög hastighet och ignorerar avspärrningar och trafikvakters signaler. Ett annan växande problem är personal som utsätts för hot och våld. Rapporten lyfter också möjliga förbättringar i de lösningar som används för att varna och vägleda trafikanter vid vägarbeten.

– Genom att identifiera bakomliggande orsaker till incidenter och tillbud kan vi lära av varandra i branschen och vidta åtgärder innan olyckor uppstår, säger Christer Andersson. Det här är en viktig branschfråga och öppenheten mellan företagen i projektet har varit total för att kunna hitta en bra lösning.

– Peab kommer verka för att forskningsrapportens resultat och slutsatser används i fortsatta branschgemensamma analyser av verkliga händelser, så att erfarenhetsbaserade åtgärder tas fram. Vi har inlett en egen extra analys av dessa händelser för innevarande år och kommer även att bjuda in till arbetsplatsdialoger om trafiksäkerhet under den årliga arbetsmiljöveckan, säger Anncatrin Elversson avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anläggningsvarlden.se