Fler vägar för 74-tons lastbilar

Forskningsstudier visar att bränsleförbrukningen, koldioxidutsläpp och andra luftburna utsläpp minskar med i genomsnitt 10 procent per transporterat ton vid användning av lastbilar med bruttovikt på 74 ton.
Forskningsstudier visar att bränsleförbrukningen, koldioxidutsläpp och andra luftburna utsläpp minskar med i genomsnitt 10 procent per transporterat ton vid användning av lastbilar med bruttovikt på 74 ton.

Nu öppnas ytterligare 84 mil statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton. Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat.

Den nya bärighetsklassen, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. Redan 1 juli 2018 öppnades 490 mil av det statliga vägnätet i Västerbotten och Norrbotten för 74-ton tunga lastbilar.

Nu, i det andra skedet, kommer ytterligare vägsträckor att öppnas. Först ut är Västerbotten och Norrbotten som öppnar den 1 april. Under 2019 ska övriga delar i landet följa efter och öppna fler vägar som tillåter 74 ton.

För Västerbotten och Norrbotten innebär det att 575 mil väg, det vill säga 32 procent, av de statliga vägarna i länen är tillåtna för 74 ton tunga fordon. Trafikverket bedömer att dessa vägar har en bärighet som gör att de klarar tyngre fordon.

– Färre fordon på vägarna, men med fortsatt samma mängd gods, effektiviserar industrins godstransporter, bidrar till klimatmålen och stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

”Tillgången på skog som naturresurs och transporterna av den är viktig del i vår omställning mot en bioekonomi.” Henrik Engman, kundansvarig på Sveaskog.

Skogsindustrin och andra näringar som kör tunga transporter ser mycket positivt på utökningen av vägar som tillåter 74 ton tunga fordon.

– Det är viktigt att vi alla fortsätter att arbeta för mer miljövänliga transporter, särskilt i norra Sverige med långa avstånd. Våra transporters miljöpåverkan minskar betydligt med 74 tons bilar jämfört med 64 tons bilar. Tillgången på skog som naturresurs och transporterna av den är viktig del i vår omställning mot en bioekonomi, säger Henrik Engman, kundansvarig på Sveaskog.

Förra året öppnades cirka 1180 mil statlig väg i hela landet för BK4. Under våren och sommaren 2019 kommer ytterligare cirka 450 mil att öppnas. BK4-vägnätet kommer att utökas successivt och i dialog med näringslivet, för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

Enligt bärighetssatsningen i den nationella planen kommer 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för tunga transporter att vara öppna för BK4 år 2029.

Trafikverket har en vision om att upplåta hela BK1-vägnätet (tillåter 64 ton och utgör 95 procent av det allmänna vägnätet) för BK4 i framtiden. För att kunna uppnå visionen kommer det att krävas en hel del förstärkningsarbeten på både vägar och broar.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

barighetsklasser