Felaktig statistik om avverkning i tidskriften Nature

Tidskriften Natures artikel om drastiskt ökade avverkningar stämmer inte med svensk statistik och bygger på tveksamma metoder. Detta enligt statistiker och forskare på Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet.

I en uppmärksammad artikel i tidskriften Nature rapporterar en forskargrupp att avverkningarna i Europa ökat drastiskt efter år 2015. De skriver bland annat att den avverkade arealen inom EU har ökat med 49 procent under perioden 2016 – 2018, jämfört med perioden 2011 – 2015. Sverige och Finland pekas ut som särskilt bidragande till denna utveckling.

Den drastiska ökningen av avverkningarna stämmer dock inte med svensk statistik. Tvärtom visar statistik från Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att den avverkade arealen minskat under den aktuella perioden.

– När vi jämför åren 2016–2018 med 2011–2015 uppskattar vi att den genomsnittligt avverkade arealen har minskat med cirka 8 procent, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU.

Enligt Riksskogstaxeringens mätningar, som görs i fält med objektiva statistiska metoder, avverkas cirka 200 000 hektar per år. Ändringarna i denna areal har inte visat några tydliga trender de senaste årtiondena. Däremot har volymen avverkat virke ökat långsamt under samma period.

– Både den avverkade virkesvolymen och den svenska virkesförbrukningen har ökat med 4 procent åren 2016–2018 jämfört med 2011–2015. Men detta är mycket långt ifrån den drastiska ökning som rapporteras i artikeln i Nature, säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen. 

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se