Få byggföretag klimatomställer

En ny undersökning visar att knappt hälften av företagen inom bygg-och anläggningssektorn inte har påbörjat sin klimatomställning. Bland dessa är småföretagare är överrepresenterade.

En färsk undersökning från Kantar Public, som tagits fram med HVO100-tillverkaren Neste, visar att knappt hälften av företagen inom bygg- och anläggningsbranschen har påbörjat sin klimatomställning.

Bland dessa är småföretagare överrepresenterade. Undersökningen visar även att endast fyra av tio beställare ställer krav på hållbara lösningar när de anlitar företag inom bygg- och anläggningssektorn.

Idag står byggbranschen inklusive fastighetsbranschen för en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp- För att minska denna påverkan har Sveriges bygg- och anläggningsföretag tagit fram en färdplan med målet att hela branschen ska vara klimatneutral år 2045. Arbetet sträcker sig över hela värdekedjan, från materialval till val drivmedel.

På frågan kring drivmedel svarar åtta av tio företag att de främst använder diesel som drivmedel för sina transporter. För en av fem är det förnybara dieseln HVO100 och för endast en av tio är det el som är det dominerande drivmedlet. I offentliga upphandlingar finns det ett krav att 20 procent av de drivmedel som används utöver reduktionsplikten ska vara hållbara, en siffra Neste gärna ser blir högre:

– Det finns en tydlig potential, framförallt hos branschens småföretagare, att bli mer hållbara när det gäller val av drivmedel. Fossil diesel är det som används mest, trots att det idag finns miljövänligare alternativ tillgängliga. Det behövs ställas högre krav från privata beställare, men framförallt från offentlig verksamhet. Ska Sverige nå klimatmålen, måste det ställas högre krav på att använda förnybara drivmedel,  säger Christian Pettersson, chef för branded sales på Neste.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se