Bruttoavverkningen förväntas öka under 2018

bruttoavverkning

Enligt en färsk prognos från Skogsstyrelsens beräknas bruttoavverkningen under 2018 uppgå till 92,1 miljoner skogskubikmeter. Det är något mer än 2017 då den preliminära bruttoavverkningen* låg på 90,9 miljoner skogskubikmeter.

Prognosen bygger på flera olika underlag eftersom statistik över produktion, lager och utrikeshandel för helåret 2018 ännu inte är tillgängliga. Ett är produktion av sågade barrträvaror och pappersmassa. Med hjälp av råvaruåtgångstal för att producera olika produkter räknar vi fram produktion av sågade barrträvaror och pappersmassa till virkesförbrukningen. Därefter justerar vi för lagerförändringar och import respektive export med rundvirke som avser andra kvartalet 2018.

Prognoser är alltid behäftade med osäkerhet då de delvis bygger på antaganden och oväntade händelser snabbt kan förändra förutsättningarna. När det gäller prognosen för bruttoavverkningen för 2018 bör betonas att osäkerheten är ovanligt stor när det gäller lagerförändringar och import respektive export med rundvirke.

Den prognostiserade ökningen av bruttoavverkningen 2018 beror huvudsakligen på att produktionen av pappersmassa förväntas öka under 2018 samt en liten ökning av produktionen av sågade barrträvaror.

  • Bruttoavverkning = all avverkad stamvolym, även det som lämnas kvar i skogen. Mäts oftast i skogskubikmeter, m3sk, som betyder: stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se