Bra med ett större biomassauttag i ungskog


Genom att utveckla nya och kostnadseffektiva skötselstrategier för att öka uttag av biomassa i unga skogsbestånd till bioenergi är det möjligt att samtidigt säkra framtida biodiversitet och viktiga ekosystemtjänster. Foto: Per Eriksson

Ändrade skötselstrategier med ett större biomassauttag i ungskog kan ge mer bioenergi till den framväxande bioekonomin samtidigt som biodiversitet och viktiga ekosystem säkras.  Detta visas i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Sustainability.

Bioenergi kan bli en viktig spelare när det kommer till att minska användningen av fossila bränslen för att kunna båda bekämpa och anpassa oss till klimatförändringar. Genom att utveckla nya och kostnadseffektiva skötselstrategier för att öka uttag av biomassa i unga skogsbestånd till bioenergi är det möjligt att samtidigt säkra framtida biodiversitet och viktiga ekosystemtjänster. Resultaten visar att det finns en stor potential i biobränslegallringar, dvs tidiga gallringar i täta ungskogar där det på lämpliga marker går att producera mer biomassa i ungskogsfasen. 

– Genom innovativa gallringsmetoder och tekniker, där ungskogen skördas i en tidig gallring som ett sortiment lämpligt för t.ex. bioenergi, bioraffinering. Gallringssystemen kan bestå av en kombination av krankorridorgallring, utvecklad teknik för kontinuerlig fällning och samling av klena träd samt komprimering och direktbuntning av biomassan vid fällningsarbetet för en effektiv transport och hantering i terräng, på väg och vid industri, säger Dan Bergström, forskare vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi vid SLU.

Studien visar också att ett ökat uttag av avverkningsrester (grenar, toppar och stubbar) är möjligt samtidigt som förutsättningarna för biodiversitet och kolinlagringen i skogens ekosystem förbättras jämfört med dagens nivåer. 

– Med bra planering som tar hänsyn till flera viktiga skogliga värden kan förutsättningarna för biodiversitet och ekosystemtjänster förbättras samtidigt som biomassauttag för bioenergi ökar – i alla fall upp till en viss gräns förklarar Jeannette Eggers, forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU. En sådan planering kan vara en blandning av skötselstrategier för att samtidigt gynna flera värden.

Resultaten visar också att skogen förväntas att bli tätare i framtiden, vilket dessvärre har en negativ effekt på möjligheterna att bedriva rennäring och rekreation i skogen. Något som forskarna kommer att fortsätta undersöka i framtida studier

Forskarna använde sig av simulerande och optimerande tekniker i PlanVis för att bedöma effekten på olika skötselstrategier som ökar tillgången på bioenergi samt de effekter och avvägningar som rör tillgången på biobränsle, biodiversitet och specifikt tre ekosystemtjänster: rennäring, kolinlagring och rekreation.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se