Åtgärder behövs för hållbar hantering av schaktmassor

Enligt Naturvårdsverket behöver hanteringen av scaktmassor förbättras . Därför lämnas nu förslag på förbättrad vägledning, tydligare lagstiftning och nya prövningsbestämmelser. Foto: Per Eriksson

Naturvårdsverket har utrett hur hantering av schaktmassor kan förbättras. Nu lämnas därför flera förslag på förbättrad vägledning, tydligare lagstiftning och nya prövnings-bestämmelser. Målsättningen är att massor ska kunna utnyttjas mer hållbart.

Naturvårdsverket uppskattar att hanteringen av massor kan röra sig om allt från 60–200 miljoner ton i Sverige årligen. Enligt myndigheten innebär hanteringen ofta ineffektiv resursanvändning.

Olika åtgärder behöver samverka för att hanteringen av schaktmassor ska uppnå bli hållbar.

– Vi har påbörjat arbetet med vägledningen, där tolkningen av definitionen av avfall har fått en central roll. Utöver det föreslår vi tydligare lagstiftning, nya prövningsbestämmelser för hantering av massor som är produkter, samt bättre verktyg för planering och samordning i hanteringen av massorna. Här behövs också ytterligare utredning, säger Ulrika Gunnesby, projektledare för utredningen, Naturvårdsverket.

Utredningen visar att det idag är svårt för verksamhetsutövare att bedöma om massor är avfall eller inte. Det finns också brister gällande information om innehållet i massor och hur de kan användas utan att oacceptabla risker uppstår. Lagstiftningen är komplex vilket försvårar för verksamhetsutövarna att ta fram underlag som tillsynsmyndigheterna ska granska. Samtidigt är förväntningarna höga på en snabb och tydlig prövningsprocess. Detta i kombination med bristande vägledningsstöd och svårigheter med planering och samordning skapar särskilda utmaningar för tillsynsmyndigheterna, som ställs inför svåra beslut.

Naturvårdsverkets slutsatser är också att tillsynsarbetets förutsättningar behöver förbättras, exempelvis genom stöd vid bedömning av risker, och ökade förutsättningar för samordning och delaktighet i tidigt skede.

I januari 2021 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda hanteringen av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Genom uppdraget har Naturvårdsverket samverkat med berörda parter, i syfte att kunna presentera lämpliga och väl avvägda förslag som kan bidra till en bättre masshantering.

– De förslag vi lämnar till regeringen har arbetats fram efter mycket god dialog med både näringsliv och myndigheter. Det ligger i allas intresse att få till en hållbar masshantering, säger Ulrika Gunnesby avslutningsvis.

© Anläggningsärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se