Ännu ingen inbromsning för byggandet

IMG_0944

Industrifaktas löpande konjunkturindikator, som sammanfattar arbetsvolym och efterfrågeläge hos tekniska konsulter relaterade till byggmarknaden, visar på ett fortsatt starkt efterfrågeläge i branschen.

Arbetsvolymen hos de konsulter som kommer in tidigt i byggprocessen, som arkitekter och byggtekniska konsulter, har det senaste halvåret ökat med 5 respektive 3 procent. Detta indikerar en fortsatt god tillväxt för husbyggnadsinvesteringarna under det kommande året. De indikatorer som visar arbetsbelastningen hos konsulterna de kommande sex månaderna tyder på en fortsatt god utveckling under första halvåret i år.

Detta skulle betyda att det ännu inte går att skönja någon tydlig avmattning på byggmarknaden. Det största problemet som konsulterna har i dagsläget är möjligheten att rekrytera personal med rätt utbildning och kompetens.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se