Allt fler tallar i den svenska skogen

Förlusten och skador på skogen är rekordhög, men samtidigt ökar nu takten på tillväxten av träd. Och för första gången tar tallarna mer plats än granarna. Det visar färsk statistik om den svenska skogen.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har genom Riksskogstaxeringen inventerat skog och mark i hela landet i hundra år. Nu presenteras siffror som baseras på den fältinventering som gjorts under åren 2018–2022.

Enligt undersökningen visar en försiktig återhämtning av skogen.

– Tillväxttakten har efter en period av minskning sedan 2012 nu ökat något. Samtidigt ser vi rekordnivåer av såväl avverkad volym som volymen av träd som dör av andra orsaker som snö, vind och barkborreskador, säger miljöanalysspecialist Per-Erik Wikberg vid SLU.

Den nya statistiken visar att volymen skog, det vill säga virkesförrådet, i hela Sverige har stabiliserats på cirka 3,6 miljarder skogskubikmeter med en fortsatt svag årligt tillväxt.

– Det framgår också att tallen nu har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. När det gäller antalet träd är björken fortfarande det vanligaste trädslaget, säger Cornelia Roberge, miljöanalysspecialist vid SLU.

Årets statistik gör även en fördjupning i gammal skog. Den visar att det nu finns 2,4 miljoner hektar gammal skog i Sverige, vilket motsvarar tio procent av den produktiva skogsmarken.

Sedan inventering startade 1923 har arealen ”gammal” skog minskat kraftigt. En tydligt ökande trend har dock skett från mitten av 1990-talet. Samtidigt har den årliga arealen slutavverkning av gammal skog legat mellan på 20.000 till 40.000 hektar.

– Den gamla skogen är barrträdsdominerad med undantag för gammal ädellövskog i söder. Gammal skog innehåller betydligt större volymer död ved än övrig skog. Den ligger också längre ifrån väg, är vanligare på brant mark och i kantzoner mot myr, berg och sötvatten än övrig skog, säger Per Nilsson, projektledare på Riksskogstaxeringen.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se