Virkesförrådet växer stadigt

Virkesförrådet fortsätter att växa. Det visar den nya statistik som Riksskogstaxeringen vid SLU publicerar. Foto: Åke Bruhn
Virkesförrådet fortsätter att växa. Det visar den nya statistik som Riksskogstaxeringen vid SLU publicerar. Foto: Åke Bruhn

Virkesförrådet fortsätter att växa. Det visar den nya officiella statistik som Riksskogstaxeringen vid SLU idag publicerar. Den beskriver både dagens tillstånd och förändringar i de svenska skogarna.

– Tillförlitliga och oberoende data är centralt för att vi ska kunna föra en faktabaserad debatt om skogens tillstånd, säger Jonas Fridman, som är programchef vid Riksskogstaxeringen. Via en stickprovsinventering har Riksskogstaxeringen samlat in data om de svenska skogarna i snart 100 år, vilket ger ett utmärkt underlag för planering, uppföljning och utvärdering av skogs-, miljö- och energipolitiken.

Den senaste officiella statistiken från Riksskogstaxeringen visar att volymen skog stadigt ökar, då tillväxten är högre än avverkningen och den naturliga avgången. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till drygt 3,5 miljarder skogskubikmeter, varav 3,2 miljarder på den produktiva skogsmark som inte är formellt skyddad.

– Förrådsökningen under de senaste knappt 100 åren beror inte på en ökad areal skogsmark utan på att skogen förtätats med såväl fler som större träd, förklarar Per Nilsson, som är redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen.

Under de senaste 25 åren ser vi även en ökning i antalet grova träd, mängden död ved samt arealen gammal skog.

I ett längre perspektiv är arealen gammal skog och antalet grova träd dock fortfarande långt under nivåerna för snart 100 år sedan. Mängden hård död ved är dock långt högre idag jämfört med på 1920-talet.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se