Viktiga investeringar i infrastruktur

_DSF2007

Infrastrukturen är avgörande för det sydsvenska näringslivets framtid. Redan i dag upplever många av regionens företag flaskhalsar på vägar och järnvägsnät, vilka inte minst drabbar arbetspendlingen.

Detta är en av flera viktiga slutsatser i rapporten Sydsverige Live!, en färsk och unik studie framtagen av analysföretaget Industrifakta tillsammans med Sydsvenska Handelskammaren. Rapporten baseras på närmare 170 intervjuer med beslutsfattare från näringsliv och akademi tillsammans med analyser av ett omfattande datamaterial.

En av Sydsveriges största styrkor är närheten till kontinenten, vilket innebär både omfattande godsflöden och en möjlighet för många företag att verka fysiskt nära norra Europa. Inom regionen görs 7,5 miljoner flygningar varav merparten till utlandet och volymerna i Sydsveriges hamnar ligger i paritet med Göteborgs hamn.

Prognoser från Trafikverket pekar på en stor ökning av trafik, driven av både godsvolym och befolkningstillväxt, samtidigt som väg och järnvägsnät redan idag är hårt belastade till följd av en omfattande pendling. Det finns en risk för att arbetsmarknaden i Malmö/Lund/Helsingborg delas upp på grund av återkommande förseningar i trafiken på E6 och via pendeltåg mellan Helsingborg och Malmö.

Idag svarar lokal rekrytering för 9 av 10 anställningar i regionen, vilket visar på betydelsen av att pendlingen fungerar.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se