Trähusbyggare plågas av höga virkespriser

2021 visade  på positiva siffror för trähusbyggföretag, snickerier och möbelindustri. Men rejäla prisökningar, på bland annat trävaror, oroar menar branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen.

Efter ännu ett pandemiår håller branschföretagen inom träindustrin ställningarna med genomgående siffror för fjolåret. Det gäller det industriella trähusbyggandet, bygginredning och möbelsidan.

Enligt branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) landar den svenska möbelexporten på en ökning med 7 procent och en fortsatt stark position på internationella marknader. Samtidigt utmanas möbelexporten av en tilltagande import – det gäller flera möbelgrupper men framförallt kontorsmöbler från Kina som ökat med 44 procent.

Sedan 2015 har importen av möbler överstigit exporten och gapet har växt sig allt större för varje år. 2021 tog importen ytterligare fart och ökade med hela 17 procent jämfört med exportökningen på 7 procent. Det är en negativ handelsbalans som givetvis är illavarslande och något vi inom möbelindustrin uppmärksammar och jobbar med, säger Linda Löf, projektledare för möbler inom TMF branschutveckling.

När det gäller bostäder har såväl småhus som flerbostadshus starka leveranssiffror och en stabil efterfrågan. Ändå är inte Gustaf Edgren, projektledare på branschutveckling trähus på TMF, odelat positiv:

– Återkommande, rejäla prishöjningar haglar samtidigt över industrin. Det gäller dels insatsvaror överlag, men även från inhemsk produktion som sågade trävaror. Jag önskar att sågverken framgent i högre grad värderar långsiktighet i sin affärsrelation med bostadshusbyggarna och deras förutsättningar än vad som präglat det senaste året. För många husföretag har det inneburit en nästintill ohållbar situation.

– Framöver finns orosmoment i form av inflation, räntehöjningar och brist på insatsvaror som en effekt av Rysslands krig i Ukraina, skriver TMF i en kommentar.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se